Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Statut Statut

Załącznik
do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 16 lutego 2017 r. (poz. 6)

STATUT
NARODOWEGO INSTYTUTU FRYDERYKA CHOPINA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. poz. 168) zwanej dalej ustawą;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.3));

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60);

5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania – obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Instytut może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Instytut może tworzyć filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 3. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister.

§ 4. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem 51/2001 i posiada osobowość prawną.

Rozdział 2
Zadania Instytutu

§ 5. 1. Zadania Instytutu określone są w art. 5 ustawy.

2. Zadania Instytutu realizowane są przez:

1) kultywowanie i ochronę dziedzictwa Fryderyka Chopina – postaci symbolizującej w świecie osiągnięcia kultury europejskiej;

2) zapewnienie stałej obecności muzyki Fryderyka Chopina – i jej kulturowego kontekstu – w życiu kulturalnym kraju, w tym udostępnienie polskiej i międzynarodowej publiczności najwybitniejszych kreacji koncertowych m.in. poprzez organizowanie corocznego festiwalu „Chopin i jego Europa”;

3) organizację międzynarodowych i ogólnopolskich chopinowskich konkursów pianistycznych, w szczególności Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

4) realizację programu publikacji płytowych, nutowych, książkowych i multimedialnych, gwarantujących utrwalenie i udostępnienie twórczości Fryderyka Chopina, jej najwybitniejszych wykonań, opracowań naukowych, popularyzatorskich i edukacyjnych;

5) pomoc najwybitniejszym młodym muzykom w rozwijaniu międzynarodowej działalności koncertowej;

6) promocję naukowej tematyki chopinologicznej i zagadnień pokrewnych w celu rozbudzenia zainteresowań młodych naukowców;

7) realizację programu muzycznej edukacji powszechnej;

8) prowadzenie Muzeum Fryderyka Chopina jako placówki o rozbudowanym programie naukowym, wystawienniczym, edukacyjnym, wydawniczym i oddziaływaniu promocyjnym w skali międzynarodowej;

9) prowadzenie biblioteki naukowej gromadzącej wydawnictwa książkowe, nutowe, ikonograficzne, muzyczne, filmowe i multimedialne, związane z osobą i dziełem Fryderyka Chopina, ich recepcją oraz kulturowym kontekstem, której zbiory w części stanowią narodowy zasób biblioteczny;

10) pozyskiwanie obiektów do kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina i biblioteki, w szczególności obiektów muzealnych należących do bezpośredniego dziedzictwa kompozytora, tj. jego rękopisów muzycznych, korespondencji, notatek i innych przedmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z jego dziełami, osobą, spuścizną, epoką i recepcją jego dzieł i osoby, oraz pozyskiwanie współczesnych przejawów działalności twórczej, które związane są w sposób bezpośredni albo pośredni z dziełami, osobą i epoką Fryderyka Chopina;

11) dążenie do uregulowania spraw własnościowych w odniesieniu do zbiorów muzealnych i obiektów zabytkowych związanych z Fryderykiem Chopinem;

12) udział w rewitalizacji zagrożonych zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem na terenie całego kraju, a także ich adaptacji na cele kulturalne;

13) inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, dokonywanie analiz służących prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu;

14) integrację środowisk zajmujących się ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina, w tym udostępnienie zaplecza lokalowego, archiwaliów, muzealiów i centrum aktualnych informacji;

15) wspieranie i promocję działalności kulturalnej, w szczególności muzycznej, która stanowi świadectwo współczesnej reinterpretacji działalności twórczej Fryderyka Chopina i jej recepcji;

16) przygotowywanie corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalności Instytutu i przekazywanie ich Ministrowi.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie

§ 6. Organami Instytutu są: Dyrektor i Rada Programowa Instytutu, zwana dalej „Radą”.

§7. 1. Instytutem kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister, w trybie określonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza działalnością Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;

2) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył muzeum i bibliotekę określonych w odrębnych przepisach;

3) przygotowanie rocznych i wieloletnich programów działania Instytutu i planów finansowych na każdy rok kalendarzowy;

4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy i ich publikowanie;

5) nadzór nad mieniem oraz racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.

4. Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy dwóch zastępców.

5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Ministra.

6. Szczegółową strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

7. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 8. W ramach struktury organizacyjnej Instytutu działa Muzeum Fryderyka Chopina oraz Biblioteka.

§ 9.1. Instytut jest pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Instytutu wykonuje Dyrektor z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przyznawania nagród oraz zastosowania kary za naruszenie obowiązków pracowniczych wykonuje Minister.

§ 10.1. Rada jest organem doradczym i opiniotwórczym Instytutu.

2. W skład Rady wchodzi 13 osób spośród przedstawicieli środowisk kulturalnych związanych z muzyką Fryderyka Chopina, w tym przedstawiciel Ministra.

3. Członków Rady powołuje na okres 5 lat Minister na wniosek Dyrektora.

4. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.

5. Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

6. Członkostwo w Radzie wygasa w czasie jej kadencji w razie:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonanie obowiązków;

3) naruszenia przepisów prawa, w tym statutu, w związku z zajmowanym stanowiskiem;

4) śmierci.

7. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Minister powołuje członków Rady zgodnie ze wskazaniami ust. 2.

8. Za udział w pracach Rady jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

9. Koszty działania i obsługi Rady Programowej ponosi Instytut.

10. Pracownicy Instytutu nie mogą być członkami Rady.

§ 11. Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Instytutu i planów finansowych na każdy rok kalendarzowy oraz ich realizacji;

2) analiza warunków i zadań stojących przed popularyzacją i ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz muzyki polskiej;

3) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;

4) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu;

5) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu.

§ 12.1.  Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady.

3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć bez prawa głosu Dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

4. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane na żądanie:

1) Ministra;

2) co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady;

3) Dyrektora.

5. Zebrania Rady są protokołowane, a dokumentacja z posiedzeń jest przechowywana w Instytucie.

6. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

Rozdział 4
Majątek i finanse

§ 13.1. Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest coroczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.

§ 14.  Instytut może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Instytutu określonych w § 5, w zakresie:

1) wprowadzania do obrotu i sprzedaży wydawnictw, upominków, gadżetów muzycznych i artykułów papierniczych;
2) usług eksperckich i doradczych;
3) organizacji koncertów zleconych;
4) usług związanych z działalnością wydawniczą, fonograficzną, filmową i fotograficzną oraz obsługą ruchu turystycznego;
5) usług związanych z udostępnianiem aplikacji komputerowych, internetowych i mobilnych;
6) obrotu prawami autorskimi.

§ 15.1. Źródłami finansowania działalności Instytutu są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Przychodami Instytutu mogą być również wpływy z dodatkowej działalności.

3. Instytut nie może sprzedawać lub zastawiać związanych z Fryderykiem Chopinem zbiorów muzealnych i bibliotecznych, a także udziałów w nieruchomościach.

4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne zbadanie go przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 16. Uzyskane przychody Instytut przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej i zobowiązania.

§ 17.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania wybranych czynności w imieniu Instytutu, określając zakres pełnomocnictw.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5
Przepis  końcowy

§ 18. Zmiany statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1505, z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132.


Napisz do nas:

* - Pola wymagane
BIP