Konkurs na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego Konkurs na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego

Konkurs na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego

Regulamin Regulamin

REGULAMIN
Konkursu na identyfikację wizualną XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Zmiana Regulaminu Konkursu na identyfikację wizualną XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina ogłoszonego 19 stycznia 20175 r.

 W związku z wprowadzeniem w dniu 4 kwietnia 2017 r. zmian w harmonogramie Konkursu, zmianie ulegają następujące punkty Regulaminu:

 §II 5) Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 10 maja 2017 roku (w przypadku przesyłki tradycyjną drogą pocztową formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego). Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Instytut potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu graficznego.

§III 1) pkt 3 Decyzja Jury o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu graficznego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu graficznego (www.pl.chopin.nifc.pl/grafika) do dnia 31 maja 2017 r.

§III 2) pkt 1 Uczestnicy Konkursu graficznego zakwalifikowani do drugiego etapu są zobowiązani do przekazania Organizatorowi, do dnia 30 czerwca 2017 roku, poprzez formularz znajdujący się na stronie www.pl.chopin.nifc.pl/grafika  wszystkich elementów identyfikacji wizualnej XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina opartych na Grafice uczestnika Konkursu graficznego zakwalifikowanej przez Jury do drugiego etapu (zwanych dalej łącznie „Pracą konkursową”).

§III 2) pkt 3 Wyniki drugiego etapu Konkursu graficznego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 17 lipca 2017 r.

§IV 1) Pytania związane z wymaganiami dotyczącymi Grafiki powinny być przesłane najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2017 r. Na pytania te Organizator udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 r.

§VI 1)  Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora, na podstawie decyzji Jury co do wyników drugiego etapu, w dniu 17 lipca 2017 r. w siedzibie Organizatora.

 

§ I. Organizator

Organizatorem konkursu na identyfikację wizualną XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (zwanego dalej „Konkursem graficznym”) jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).

§ II. Zasady uczestnictwa 

 1. W Konkursie graficznym uczestniczyć może każdy, kto w dniu ogłoszenia Konkursu graficznego (tj. 19 stycznia 2017) ukończył 18 lat.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie graficznym jest przekazanie Organizatorowi zgłoszenia zawierającego łącznie:
  1. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konkursu graficznego (www.pl.chopin.nifc.pl/grafika), wydrukowany, należycie wypełniony i podpisany odręcznie przez kandydata do Konkursu graficznego zawierający:

a) imię i nazwisko kandydata do Konkursu graficznego,
b) adres zamieszkania kandydata do Konkursu graficznego,
c) numer telefonu i adres email,
d) nr rachunku bankowego kandydata do Konkursu graficznego,
e) deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie na identyfikację wizualną XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina i akceptuję jego regulamin”.

2. grafikę w formacie JPG 300 dpi oraz w formacie wektorowym EPS (zwaną dalej „Grafiką”) spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 3 poniżej, przekazaną w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.pl.chopin.nifc.pl/grafika.

3. Grafika powinna spełniać łącznie następujące wymagania:

a) w sferze symbolicznej odnosić się do osoby Fryderyka Chopina oraz wieloletniej tradycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina,
b) stanowić wyłączną twórczość osoby dokonującej zgłoszenia oraz jej wyłączą własność, także w zakresie przysługujących twórcy praw autorskich,
c) nie była wcześniej nagradzana,
d) nie stanowiła wcześniej w całości lub w fragmentach elementu identyfikacji wizualnej innego wydarzenia lub produktu,
e) jest przeznaczona do wykorzystania w formacie i technice plakatu B1 (707 mm x 1000 mm),
f) zawiera wszystkie następujące elementy:

i. tekst: „XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2020” oraz „18th International Fryderyk Chopin Piano Competition, Warsaw 2020”,
ii. tekst: „1-23 października 2020” oraz “1-23 October 2020”,
iii. logo Organizatora możliwe do pobrania na stronie internetowej www.pl.chopin.nifc.pl/grafika,
iv. miejsce na pasek około 10 logotypów.

4. Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, powinien zostać dostarczony w oryginale (drogą pocztową, kurierem lub osobiście, w godzinach pracy Instytutu) na adres:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Tamka 43
00-355 Warszawa

5. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 10 maja 2017 roku (w przypadku przesyłki tradycyjną drogą pocztową formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego). Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Instytut potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu graficznego.

6. Warunkiem uznania zgłoszenia za skutecznie przesłane jest możliwość prawidłowego odczytania pliku z projektem grafiki przez odbiorcę.

7. Każdy kandydat do Konkursu graficznego może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Konkursu graficznego. W ramach zgłoszenia mogą być załączone maksymalnie trzy Grafiki.

8. Dokonanie nieprawidłowego zgłoszenia może spowodować wykluczenie z Konkursu graficznego zawartej w nim Grafiki.

9. Dokonanie zgłoszenia jest dobrowolne i oznacza w szczególności:

a) przyjęcie i zaakceptowanie w pełni postanowień niniejszego regulaminu,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem, dokumentacją i promocją Konkursu graficznego. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. poz. 922). Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
c) nieodpłatne przeniesienie na Organizatora własności nadesłanych Grafik oraz bezpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania i rozporządzania nadesłanych prac konkursowych na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą otrzymania Grafiki. Prawa te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy Konkursu graficznego, a także w informacjach o Konkursie graficznym oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

 

§ III. Etapy Konkursu 

1) Pierwszy Etap

 1. W pierwszym etapie Jury ocenia Grafiki zgłoszone przez uczestników Konkursu graficznego. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane Grafiki nie więcej niż 3 uczestników Konkursu graficznego.
 2. W przypadku, w którym uczestnik Konkursu graficznego zgłosił do Konkursu graficznego więcej niż jedną Grafikę, Jury wskazuje, która Grafika została zakwalifikowana do drugiego etapu.
 3. Decyzja Jury o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu graficznego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu graficznego (www.pl.chopin.nifc.pl/grafika) do dnia 31 maja 2017 r.

2) Drugi Etap

 1. Uczestnicy Konkursu graficznego zakwalifikowani do drugiego etapu są zobowiązani do przekazania Organizatorowi, do dnia 30 czerwca 2017 roku, poprzez formularz znajdujący się na stronie www.pl.chopin.nifc.pl/grafika wszystkich elementów identyfikacji wizualnej XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina opartych na Grafice uczestnika Konkursu graficznego zakwalifikowanej przez Jury do drugiego etapu (zwanych dalej łącznie „Pracą konkursową”). Elementy identyfikacji wizualnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmują co najmniej:

a) Plakat w formacie 1404x990 mm – w formacie pdf,
b) Banery w poziomie: 828x315 px (Facebook), 888x283 px, 888x114 px,
c) Banery w pionie: 160x600 px (Google), 300x1050 px (Google),
d) Okładka książki programowej XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w formacie pdf lub jpg,
e) Zaproszenia na koncerty w ramach XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w formacie pdf lub jpg o dowolnych wymiarach,
f) Zaproszenie na Koncert Laureatów XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, w formacie pdf lub jpg o dowolnych wymiarach,
g) Gadżety: torba płócienna, smycz, identyfikator, koszulka, w formacie pdf lub jpg,
h) Dyplom laureata XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, w formacie pdf lub jpg o dowolnych wymiarach,
i) Outdoor: nośnik typu SŁUP 127 x 237 cm, bilboard typu ML 3520 x 2470 mm.

2. Postanowienia § II ust. 2 pkt 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 5, ust. 7, ust. 9 lit. c) niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do Pracy konkursowej.
3. Wyniki drugiego etapu Konkursu graficznego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 17 lipca 2017 r.
4. Organizator powiadomi laureatów o wynikach Konkursu graficznego drogą mailową, na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

§ IV. Wyjaśnienia co do wymagań regulaminowych

 1. W trakcie trwania Konkursu graficznego osoby, które mają zamiar wziąć w nim udział lub też dokonały skutecznego zgłoszenia do Konkursu graficznego, mogą zwracać się do Organizatora z pytaniami związanymi z wymaganiami dotyczącymi Grafiki lub Pracy konkursowej, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Pytania, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być kierowane drogą mailową na adres: grafika@nifc.pl oraz zawierać wskazanie imienia i nazwiska osoby pytającej.
 3. Pytania związane z wymaganiami dotyczącymi Grafiki powinny być przesłane najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2017 r. Na pytania te Organizator udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 r.
 4. Odpowiedzi Organizatora, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, zostaną udzielone poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Konkursu graficznego (www.pl.chopin.nifc.pl/grafika).
 5. Opublikowane odpowiedzi, o których mowa w ust. 5 powyżej, będą traktowane na równi z postanowieniami niniejszego regulaminu, jeśli chodzi wymagania dotyczące Grafiki i Pracy konkursowej.
 6. Pytania przesłane po upływie przewidzianego dla nich w ust. 3 i 4 powyżej terminu zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

 

§ V. Jury

 1. Członków Jury powołuje i odwołuje Dyrektor Organizatora. Skład Jury w poszczególnych etapach może się różnić.
 2. Jury będzie oceniało Grafiki i Prace konkursowe w każdym z etapów Konkursu graficznego kierując się walorami artystycznymi i estetycznymi prac oraz innymi wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie, a także odpowiedziami udzielonymi przez Organizatora, o których mowa w § IV ust. 4 regulaminu.
 3. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Jury.
 4. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

 

§ VI. Nagrody

1. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora, na podstawie decyzji Jury co do wyników drugiego etapu, w dniu 17 lipca 2017 r. w siedzibie Organizatora.
2. W Konkursie graficznym przyznane zostaną następujące nagrody:

1) I nagroda w wysokości 30 000 zł dla zwycięzcy Konkursu graficznego,
2) II nagroda w wysokości 10 000 zł dla uczestnika, który zajął II miejsce,
3) III nagroda w wysokości 7 000 zł dla uczestnika, który zajął III miejsce.  

3. Jury może zaproponować inny podział nagród, niż opisany w ust. 2 powyżej, przy czym pula nagród nie może ulec zwiększeniu. Jury ma prawo wnioskować o nie przyznawanie poszczególnych nagród.
4. Przyznane nagrody zostaną wypłacone po pomniejszeniu o kwotę podatku dochodowego pobranego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ VII. Prawa autorskie

 1. Laureatem jest uczestnik Konkursu graficznego, któremu na podstawie decyzji Jury została przyznana przez Organizatora najwyższa nagroda, wymieniona w § VI niniejszego regulaminu.
 2. Na Organizatora przechodzi własność Pracy konkursowej, a także  Organizator nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do Grafiki i Pracy konkursowej obejmujące wszystkie pola eksploatacji znane w tej chwili, a w szczególności:

a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, uploading, downloading), digitalizację,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
c) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie (bezprzewodowe lub przewodowe, przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity) i reemitowanie, w dowolnym systemie, technice lub formacie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand), webcasting, simulcasting, oraz udostępnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowej (streaming), technologii wysokiej rozdzielczości (HD), technologii trójwymiarowej (3D) i technologii VR, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
d) użycie w utworze multimedialnym,
e) wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu, sieci multimedialnych i IPTV), jak również udostępnianie możliwości zwielokrotniania za pośrednictwem sieci informatycznej.

3. Laureat przenosi na Organizatora wyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Grafiki i Pracy konkursowej, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z ich opracowania. Laureat zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania Grafiki i Pracy konkursowej i/lub ich opracowania, zarówno w całości, jak i we fragmentach, a także do dokonywania wszelkich zmian oraz do łączenia ich z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami w szczególności w związku z informowaniem, promowaniem, reklamowaniem, dokumentowaniem, utrwalaniem lub transmitowaniem XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, zaś laureat oświadcza, że nie będzie traktował takich działań jako naruszających jego dobre imię.
5. Laureat zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z Grafiki i Pracy konkursowej, chyba że Organizator zwróci się do laureata o wykonywanie takiego nadzoru.
6. Laureat nieodwołalnie upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do Grafiki i Pracy konkursowej oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw do Grafiki i Pracy konkursowej. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu Grafiki i/lub Pracy konkursowej odbiorcom (publiczności).
7. Ustanowienie i przeniesienie wszelkich praw do Grafiki i Pracy konkursowej określonych w niniejszym paragrafie następuje z chwilą wypłacenia laureatowi nagrody. Terminem wypłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Organizatora.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do każdego z elementów Pracy konkursowej.

 

§ VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niezastrzeżonych do decyzji Jury, decyzje podejmuje Organizator. Organizator rozstrzyga również w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin sporządzono w wersji polskiej i angielskiej. W razie wątpliwości interpretacyjnych decydujące znaczenie ma wersja polska.
 3. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.