MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Cykl Międzynarodowych Konferencji Chopinologicznych w latach 2016–2020 Cykl Międzynarodowych Konferencji Chopinologicznych w latach  2016–2020

 

 

 

Założenia cyklu

Celem cyklu jest stworzenie materiału porównawczego dla badań chopinowskich - podjęcie zagadnień, które są ważne w twórczości Chopina, i zbadanie, czy, w jaki sposób i na ile funkcjonują one także w twórczości innych współczesnych mu kompozytorów. Chcąc zrealizować niniejsze założenia, zaplanowano w latach 2016-2019 skupienie się na następujących tematach:

 

Tematy konferencji w latach 2016-2019

2016 Liryka i element wokalny w muzyce instrumentalnej XIX wieku

Wpływ technik wokalnych na muzykę instrumentalną XIX stulecia jest twierdzeniem szeroko zaakceptowanym i podkreślanym. W omówieniach problematyki akcentuje się m.in. podobieństwa w kształtowaniu linii melodycznej, przejmowanie kategorii artykulacyjnych (portamento) czy po prostu pokrewieństwa tematyczne pomiędzy konkretnymi utworami.

Zarówno „wokalność", „śpiewność", jak i „liryzm" (wskazujący na charakter romantycznych kompozycji, niejednokrotnie silnie subiektywnych i skupionych na ekspresji wewnętrznych przeżyć - zgodnie z właściwościami liryki jako rodzaju literackiego) stają się często w stosunku do XIX-wiecznej muzyki określeniami obiegowymi, przy czym nierzadko - czysto opisowymi i nieodnoszącymi się do żadnych faktycznych cech dzieła.

Wydaje się jednak, że wszystkie te kategorie mają w muzyce instrumentalnej znaczenie rzeczywiste, w wieku XIX zaś urastają do rangi elementów dzieła, determinujących formę.

Celem konferencji jest zbadanie, czy i w jakim stopniu liryka i element wokalny w muzyce instrumentalnej XIX wieku funkcjonują jako czynniki formotwórcze.

 

2017 Tradycje barokowe w muzyce romantyków w I połowie XIX wieku

Wyraźne relacje i reakcje w I połowie XIX wieku widoczne są w stosunku do stylu barokowego, ponownie w różnym stopniu negowanym lub adaptowanym przez poszczególnych kompozytorów.

Punktem wyjścia dla konferencji jest potrzeba zbadania faktycznej roli, jaką stylistyki baroku odegrała w dorobku twórców I połowy XIX stulecia - przy czym rozważania na temat funkcji tej stylistyki nie powinny ograniczyć się do wskazywanie i katalogowania zastosowań w tym okresie gatunków czy kopiowania układów formalnych charakterystycznych dla poprzednich epok, lecz doprowadzić do analizy takich użyć estetyki barokowej, która stanowiłaby rodzaj inkorporowania i jednoczenia jej z dziełem wczesnych romantyków, jako sposobu myślenia o formie i przesądzającego o niej.

 

2018 Integracja dzieła: od miniatury po wielkie formy

Celem konferencji jest zbadanie sposobów integracji dzieł muzyki instrumentalnej w I połowie XIX wieku. Analiza metod i czynników scalających dzieło muzyczne wczesnego romantyzmu, od miniatur aż po wielkie formy, jest istotnym sposobem rozpoznawania warsztatu kompozytorskiego, a za tym - definiowania stylów indywidualnych twórców i stylu epoki.

 

2019 Pierwiastek taneczny w muzyce I połowy XIX wieku

Tańce jako gatunki muzyczny należą do utworów szczególnie licznych i popularnych przez wiele stuleci. W wieku XIX gatunki taneczne dochodzą w stosunku do poprzednich epok do swoistego apogeum stylizacji - taniec staje się niejednokrotnie tylko kanwą dla kompozycji o innym charakterze oraz celu, a jego charakterystyczne cechy wyzyskiwane są jako konstrukcyjny szkielet wypełniany inną muzyczną wizją. Ponadto obecność pierwiastka tanecznego w muzyce I połowy XIX wieku nie ogranicza się do jednoznacznych odwołań do danego tańca (poprzez gatunkowe tytuły, jak walc czy polonez), poza tym podobnie jak pierwiastek wokalny pełni funkcję czynnika formotwórczego, decydującego architektonicznie oraz wyrazowo elementu dzieła muzycznego, a także pojawia się w charakterze elementu o funkcji lokalnej.

2020 Międzynarodowy Kongres Chopinologiczny

W roku 2020 zamiarem organizatorów jest zwołanie Międzynarodowego Kongresu Chopinologicznego, skutkującego gruntownym zbadaniem stylów kompozytorskich twórców romantycznych - z naciskiem na centralną rolę i kontekst dzieła Fryderyka Chopina w prowadzonych badaniach - przez pryzmat problematyki poszczególnych współczynników dzieła: melodyki, harmoniki, rytmiki etc.

 

Język konferencji

Obrady konferencji odbywać się będą w językach angielskim i polskim.

 

Książka pokonferencyjna

Materiały zgodnie z wyborem organizatorów będą opublikowane.

 

Koszty konferencji

Organizator pobiera opłatę konferencyjną w wysokości: 50 euro [200 PLN], którą należy wpłacić na konto Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w okresie między 31 maja 2018 r. a 30 sierpnia 2018 r. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji, jednak nie zwraca kosztów podróży.

 

Pytania

Pytania prosimy przesyłać pod adresem ebogula@nifc.pl.

 

ADRES ORGANIZATORA

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Dział ds. Nauki i Wydawnictw
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
fax +48 22 44 16 113
e-mail: conference@nifc.pl
www.pl.pl.chopin.nifc.pl

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
ul. Długa 26
00-001 Warszawa