MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencje muzykologiczne Konferencje muzykologiczne

Jednym z priorytetowych celów Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina jest inspirowanie, wspieranie, koordynacja oraz upowszechnianie badań naukowych dotyczących osoby, twórczości i szeroko rozumianego kontekstu muzyki Fryderyka Chopina.

Celom tym służy między innymi program corocznych, organizowanych późną jesienią, międzynarodowych konferencji i sympozjów, poświęconych różnym aspektom badań chopinologicznych.

Główne cele i ich realizacja

 1. skierowanie zainteresowania badaczy, specjalistów z całego świata oraz młodych reprezentantów środowisk uniwersyteckich, na najistotniejsze, wcześniej wskazane zagadnienia związane z twórczością i dziedzictwem Chopina,

 2. koordynacja prac związanych z danymi problemami badawczymi oraz
 3. zebranie wniosków i ich konfrontacja na forum międzynarodowym – dokonana w ramach jednego sympozjum przez najlepszych światowych specjalistów, a następnie podsumowana w czasie planowanego III Międzynarodowego Kongresu Chopinologicznego w roku 2010 – w 200 rocznicę urodzin kompozytora.

Rola cyklu konferencji NIFC

 1. wzmocnienie znaczenia polskiego środowiska naukowo-badawczego, które zyskuje rangę koordynatora międzynarodowych badań z udziałem najlepszych światowych specjalistów;

 2. promocja polskiej nauki i myśli, dzięki prezentacji jej osiągnięć na forum międzynarodowym;
 3. przyspieszenie badań chopinologicznych dzięki stymulowaniu i koordynacji tych badań w wielu ośrodkach polskich i zagranicznych;
 4. synchronizacja dotychczas rozproszonych badań z innymi inicjatywami chopinologicznymi, muzykologicznymi i artystycznymi, jak program stypendialny, serie wydawnicze wydań źródłowych i faksymilowych, powstawanie zbiorów elektronicznych, ogólnoświatowego internetowego chopinologicznej muzykologicznej i artystycznej centrum informacji, jak również synchronizacja z inicjatywami koncertowymi;
 5. rozszerzenie perspektywy prowadzonych badań, poprzez połączenie odmiennych sposobów podejścia do poszczególnych tematów (np. teoretycznego i praktycznego, muzykologicznego i socjologicznego, naukowego i edukacyjnego itp.) oraz odpowiedni dobór tematów;
 6. wprowadzenie wyników owych badań do międzynarodowego obiegu poprzez coroczną publikację materiałów pokonferencyjnych;
 7. zniesienie barier kulturowych oraz środowiskowych nękających naukę polską poprzez zacieśnieniekontaktów międzynarodowych oraz wypracowanie stabilnych kanałów przepływu informacji;

Tematyka cyklu

Każda konferencja cyklu poświęcona jest innemu obszarowi współczesnej chopinologii. Generalnie tematyka dzieli się na następujące płaszczyzny

 1. bezpośrednie badanie twórczości Chopina: analiza jego dzieła za pomocą współczesnych metod analitycznych, badanie procesu twórczego kompozytora m.in. z perspektywy jego autografów muzycznych oraz umiejscowienie jego twórczości w kontekście jego poprzedników i następców, w narodowej i ludowej tradycji muzycznej;
 2. tematyka związana z twórczością i osobą Chopina pośrednio, jak przedstawienie środowiska artystycznego Paryża w pierwszej połowie XIX wieku, rozważania nad fenomenem interpretacji artystycznej czy recepcją dzieła Fryderyka Chopina i jego osoby w Polsce i na świecie aż do dnia dzisiejszego;
 3. zagadnienia związane z kultywowaniem dziedzictwa polskiego kompozytora: problematyka i typologia krytycznych wydań źródłowych, wydania faksymilowe, aspekty wykonawcze i dydaktyczne muzyki Chopina.