EDUKACJA EDUKACJA

Konspekty lekcji dla nauczycieli – Wstęp

Konspekty lekcji dla nauczycieli – Wstęp Konspekty lekcji dla nauczycieli – Wstęp

Konspekty lekcji dla nauczycieli skierowane są do uczniów na czterech poziomach edukacji: klasy 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej, klasy 1-3 gimnazjum oraz klasy 1-2 liceum. Można wykorzystywać je w ramach realizacji treści edukacji artystycznej  w edukacji wczesnoszkolnej a także na lekcjach muzyki, na zajęciach modułowych (w gimnazjum), w ramach projektów ogólnoszkolnych związanych z obchodami Roku Chopinowskiego lub w programach zajęć pozalekcyjnych rozwijających predyspozycje uczniów (tzw. dodatkowa godzina lekcyjna).

Każdy konspekt zawiera następujące elementy: temat lekcji, cele, formy i metody pracy, treści wraz ze wskazówkami metodycznymi i realizacyjnymi oraz odniesieniami do materiałów źródłowych, propozycję przebiegu lekcji, podsumowanie. Realizacja zajęć według przedstawionych poniżej konspektów odbywa się według podstawowych aktywności muzycznych czyli poprzez:

  • śpiew
  • granie na instrumentach
  • percepcję muzyki
  • ruch przy muzyce
  • twórczość

Oczywiście, ze względu na tematykę, ich proporcje są bardzo zróżnicowane. Utwory Chopina są trudne do wykonania w szkołach ogólnokształcących, jednakże np. pieśni „Życzenie” czy „Wiosna” można wykonać zarówno w wersji wokalnej lub instrumentalnej z uczniami, natomiast niektóre jego kompozycje wykorzystane jako kanwę współczesnych piosenek: „Na Krakowskim czy w Nohant” do Walca a-moll [op. posth.] lub „Mój serdeczny kraj” do Etiudy E-dur op. 10 nr 3 - zaśpiewać z uczniami gimnazjum czy liceum.

Młodszym klasom można zaproponować coraz częściej pojawiające się piosenki o Chopinie, uważając wszakże na ich jakość muzyczną i tekstową (niestety, niektóre z nich są, delikatnie mówiąc, nie do przyjęcia). Jeżeli uczniowie nie grają na żadnych instrumentach, można użyć znajdującego się w każdej chyba szkole instrumentarium perkusyjnego do wykonywania charakterystycznych rytmów z wysłuchanych utworów lub układania prostych akompaniamentów rytmicznych towarzyszących percepcji. W przypadku twórczości - będą to różnorodne improwizacje ruchowe wykonywane do słuchanej muzyki z użyciem prostych rekwizytów lub wyrażanie muzyki za pomocą środków plastycznych. Największy nacisk jednak należy położyć na percepcję muzyki, zróżnicowaną pod względem wieku słuchaczy, której sposoby zostały zaproponowane we wskazówkach do poszczególnych konspektów.      

Tematyka związana z F. Chopinem jest obszerna i trudno ją zrealizować w ciągu jednej godziny dydaktycznej. Dlatego poniższe konspekty można częściowo wykorzystać na zajęciach lekcyjnych a ich dalszą realizację kontynuować podczas zajęć dodatkowych. Chodzi o to, by uczniowie polscy mieli większą wiedzę o naszym największym kompozytorze i nie dali się wyprzedzić pod tym względem Francuzom lub Japończykom, dla których Chopin jest postacią kultową. 

Zakres wiedzy ujęty w konspektach jest poszerzany na kolejnym etapie edukacyjnym, i zawiera odniesienia do dotychczasowej wiedzy i umiejętności uczniów. 

Zakres tematyczny przeznaczony dla liceum można realizować w ramach wiedzy o kulturze lub na zajęciach pozalekcyjnych. Może być również wykorzystywany przez nauczycieli gimnazjów.

Do przygotowania poszczególnych zajęć należy, oprócz wiedzy, doświadczenia i własnych zbiorów nauczycieli, posłużyć się obfitującymi w różnorodne materiały źródłowe stronami internetowymi Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina:

Zgromadzone tam zasoby multimedialne są niezbędne w tworzeniu prezentacji przydatnych do pracy we współczesnej szkole, przyczyniając się do wielokierunkowego poznawania naszego największego kompozytora. 

Monika Gromek