EDUKACJA EDUKACJA

Regulamin konkursu Regulamin konkursu

REGULAMIN
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie
I. Organizatorzy
Organizatorem V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla dzieci i młodzieży (zwanego dalej „Konkursem") jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa (zwanego dalej „Organizatorem").
II. Zasady uczestnictwa
1.      W Konkursie mogą uczestniczyć osoby do 17 roku życia, w jednej z dwóch kategorii wiekowych: (I - do 12 roku życia, II - od 13 do 17 roku życia).
2.      W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które są laureatami jednej z poprzednich edycji konkursu (w 2011, 2012, 2013 lub 2014 roku).
3.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia do Konkursu z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej http://pl.pl.pl.chopin.nifc.pl/institute/education/competition i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu do Konkursu.
4.      Zgłoszenia do Konkursu powinien dokonać przedstawiciel ustawowy osoby zgłaszającej się.
5.      Dokonanie zgłoszenia oznacza w szczególności:
1)     wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej przedstawiciela ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
2)     wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie oraz ich rozpowszechniania w zakresie promocji i reklamy Konkursu, a także udostępniania informacji o Konkursie oraz relacjonowania jego przebiegu.
6.      Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonać do 9 listopada 2015.
7.      Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest dobrowolne i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
8.    Organizator do 10 listopada 2015 r. zamieści na stronie http://pl.pl.pl.chopin.nifc.pl/institute/education/competition pełną listę osób zakwalifikowanych do Konkursu.
9.      Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych z udziałem w Konkursie, w szczególności kosztów podróży ani kosztów noclegu.
III. Jury
1.       Jury będzie dokonywało oceny uczestników konkursu.
2.    Jury Konkursu złożone będzie z wybitnych znawców życia i twórczości Fryderyka Chopina.
3.      Członków Jury powołuje i odwołuje dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
4.      Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Jury. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
5.      W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Jury decyzje podejmuje Organizator.
IV. Przebieg konkursu
1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: życie, utwory, osoby i miejsca związane z Fryderykiem Chopinem, konkursy i festiwale chopinowskie oraz ich laureatów, utwory literackie, biografie i filmy o Fryderyku Chopinie oraz dzieła inspirowane jego muzyką, a także kontekst historyczny i kulturowy; ponadto uczestnicy Konkursu otrzymają do rozwiązania zadania  związane z materiałem muzycznym i wizualnym.
2. Konkurs odbędzie się w Sali Konferencyjnej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (etap pierwszy) oraz w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina (etap drugi - finał konkursu).
3. Konkurs odbędzie się w dniach 19 i 20 listopada 2015 w dwóch etapach i w dwóch kategoriach wiekowych (I - do 12 roku życia, II - od 13 do 17 roku życia).
4. Do etapu drugiego Jury zakwalifikuje nie więcej niż 10 osób z najlepszymi wynikami w każdej kategorii wiekowej, uzyskanymi na podstawie testów pisemnych w etapie pierwszym.
5. Podczas udzielania odpowiedzi na pytania w trakcie Konkursu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników etc., za wyjątkiem materiałów udostępnionych przez Organizatora.
6. Pytania i zadania konkursowe opracuje Organizator.
7. Etap pierwszy polegać będzie na rozwiązaniu testu przez uczestnika Konkursu w określonym przez Jury czasie. Wszelkie nieczytelne i niejednoznacznie zaznaczone odpowiedzi w testach w etapie  pierwszym będą traktowane jak odpowiedzi błędne.
8. Etap drugi w każdej z kategorii wiekowych polegać będzie na udzielaniu ustnych odpowiedzi na wylosowane przez uczestnika pytania (pytania tekstowe, słuchowe, ikonograficzne). Jury dokona oceny wypowiedzi w obecności publiczności i na tej podstawie ustali zwycięzców Konkursu. Udzielenie 2 nieprawidłowych odpowiedzi pozbawia uczestnika prawa do odpowiedzi na dalsze pytania.
9. W przypadku wyczerpania puli przygotowanych wcześniej pytań, członkowie Jury mają możliwość bezpośredniego zadawania swoich pytań uczestnikom celem wyłonienia zwycięzcy.
10. Z finałowej dziesiątki osób Jury wyłoni zwycięzcę, jak też laureatów II i III nagrody w każdej z kategorii wiekowych.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 19.11.2015 roku dla laureatów Konkursu biorących udział w I kategorii wiekowej i 20.11.2015 roku dla laureatów Konkursu biorących udział w II kategorii wiekowej, w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.
12. Wgląd do punktacji testów konkursowych będzie możliwy po zakończeniu Konkursu, w terminie podanym przez Organizatora.
13. W przypadku naruszenia przez uczestnika Konkursu postanowień niniejszego regulaminu, może on być wykluczony z dalszego udziału w Konkursie. W trakcie pierwszego etapu Konkursu decyzję o wykluczeniu podejmują osoby pilnujące ze strony Organizatora przestrzegania regulaminu przez uczestników Konkursu, w trakcie drugiego i trzeciego etapu decyzję o wykluczeniu podejmuje Jury.
 
V. Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora na podstawie decyzji Jury po zakończeniu finału 19 listopada 2015 roku. - I kategoria wiekowa, 20 listopada 2015 roku - II kategoria wiekowa.
2. W obu kategoriach wiekowych przyznane zostaną następujące nagrody:
1) nagroda główna - wieża Yamaha CRX N560, wartość nagrody 1900 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 190 PLN. Dodatkowo zostanie opłacony autokar i zwiedzanie dla klasy zwycięzcy Konkursu Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz zostaną ufundowane nagrody książkowe i płytowe,
2) nagroda II - wieża Yamaha MCR-042, wartość nagrody 900 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 90 PLN oraz zostaną ufundowane nagrody książkowe i płytowe,
3) nagroda III - Yamaha NXP-100, wartość nagrody 560 PLN oraz zostaną ufundowane nagrody książkowe i płytowe,
4) nagroda specjalna - zostanie ufundowany pakiet książek dla szkół, których uczniowie zostali laureatami Konkursu.
3. Jury może zaproponować inny podział nagród, niż opisany w ust. 2 powyżej, przy czym pula nagród w każdej z kategorii wiekowych nie może ulec zwiększeniu a wartość nagrody za dane miejsce nie może ulec zmianie.
4. Przyznane nagrody zostaną przekazane po pomniejszeniu o kwotę podatku dochodowego pobranego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie ani zamianie na gotówkę.
6. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody konkursowej w przypadku jej nieodebrania do 30 grudnia 2014 r.
 
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, zmiany miejsca, unieważnienia Konkursu lub pewnych jego etapów w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności utrudniających prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. Organizator może odwołać Konkurs w przypadku, w którym zgłosi się zbyt mała liczba uczestników.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.