Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Adolf Gutmann

Adolf Gutmann

Adolf Gutmann

*12 I 1819 Heidelberg, †22 X 1882 La Spezia

Gutmann, Wilhelm Adolf (Adolphe) - niemiecki pianista i kompozytor, uczeń i przyjaciel Chopina.

W 1834 osiadł w Paryżu, gdzie przybył, by doskonalić swe umiejętności pianistyczne pod kierunkiem Chopina i poświęcić się muzyce. Wkrótce stał się ulubionym i jednym z najlepszych jego uczniów. Wielokrotnie koncertował w Paryżu, odbywał też zagraniczne podróże artystyczne. Na koncercie Valentina Alkana w paryskiej Salle Pape 3 III 1838 wystąpił wspólnie z Chopinem, P.-J. Zimmermanem i Alkanem wykonując Allegretto i Finał VII Symfonii A-dur L. van Beethovena w układzie na osiem rąk i dwa fort. według transkrypcji Alkana.

Obok J. Fontany, Gutmann był głównym kopistą dzieł Chopina (jak wykazał J. Ekier). Zachowało się dziewięć kopii edycyjnych utworów Chopina pisanych jego ręką: sześć Etiud op. 25, Sonata b-moll op. 35, Ballada F-dur op. 38 i Scherzo cis-moll op. 39 zadedykował Gutmannowi w podzięce za wykonanie tego dzieła przed I. Moschelesem. Gutmann należał do najbliższego otoczenia Chopina. W 1845 poznał rodzinę Chopina w Warszawie pośrednicząc w doręczeniu korespondencji. Chopin zaś odwiedził rodzinę Gutmanna w 1835 wracając z Wiednia przez Lipsk i Heidelberg do Paryża. Gutmann z troską i poświęceniem towarzyszył Chopinowi w chorobie, zwłaszcza w 1847 i w ostatnich chwilach życia.  

Wiadomości o Gutmannie, rozproszone w biografiach Chopina, listach i wspomnieniach świadków epoki, nie tworzą spójnego wizerunku "ulubionego ucznia" Chopina Relacje innych uczniów w odniesieniu do Gutmanna są nieżyczliwe (W. von Lenz). Prace B. Stavenowa i G. Picciniego, wyd. za życia Gutmanna, mają charakter felietonowy, panegiryczny. Gutmann przekazał F. Niecksowi wiele uwag odnośnie pianistyki i metody nauczania Chopina, które nie są jednak uznawane za całkowicie wiarygodne. Oprócz wzmianek dot. Gutmanna w korespondencji Chopina do różnych adresatów, zachowały się dwa listy Chopina do G. z Londynu z 6 V 1848 i z Calder House z 16 X 1848 i bilet z Paryża z IV 1841 oraz list G. Sand do Gutmanna z Nohant z 12 V 1847.

Twórczość Gutmanna obejmuje wiele gatunków i form XIX-w. muzyki fort.epianowej. Za życia Gutmanna dużą popularnością cieszył się jego zbiór Dix Etudes caractéristiques de Concert op. 12 dedykowany Chopinowi. Twórczość Chopina silnie oddziałała na wyobraźnię muzykę Gutmanna głównie w zakresie stylu, przejmowania typowych dla Chopina cech faktury, melodyki, harmoniki i wzorów ornamentacji.

Ewa Sławińska-Dahlig

Bibliografia

Bernhard Stavenow, Drei Briefe von George Sand und Frédéric Chopin an Adolf Gutmann, "Die Gegenwart", 1879, vol. 16, nr 28, s. 28-30. s. 28-30.
B. Stavenow, Der Lieblingsschüler Chopins, "Schöne Geister", 1879 nr 3, s. 93-119. Tłum. Ulubiony uczeń Fryderyka Szopena, "Tygodnik Ilustrowany" 1879, nr 179, s. 350, 1879, nr 180, s. 367.
Jacques-Gabriel Prod'homme, Gutmann, élève de Chopin, "Revue Pleyel", 1926, nr  9, s. 8-9. Tłum. Ulubiony uczeń Chopina, "Orkiestra", 1934, nr 6, s. 93.
Walther Eggert, Chopin Lieblingsschüler Adolf Gutmann, „Mickiewicz-Blätter", 1960, R. V, zesz. 15, s. 221-234.
W. Eggert, Frédéric Chopin und Adolf Gutmann. Ein Kapitel Heidelberger Musikgeschichte, "Heidelberger Fremdenblatt" 1960/1961, nr 16 s. 4-8
J. Ekier, Adolf Gutmann: the Second ‘Great' Copyist of Chopin's Works, w: Chopin in Paris. The 1830s, red. A. Szklener. Warszawa 2006, s. 59-74.

 

Dedykowane źródła rękopiśmienne:

Scherzo cis-moll op. 39; Kopia edycyjna

Dedykowane pierwodruki:

Scherzo cis-moll op. 39 (Francuski, E. Troupenas & Co.)
Scherzo cis-moll op. 39 (Niemiecki, Breitkopf & Härtel)

Wg kategorii: