Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Fundacja Konrada Adenauera

Fundacja Konrada Adenauera

Fundacja Konrada Adenauera jest niemiecką fundacją polityczną. Wywodzi się z utworzonego w 1956 roku Towarzystwa Krzewienia Edukacji Chrześcijańsko-Demokratycznej, od 1964 roku nosi imię pierwszego federalnego kanclerza Niemiec. Jej głównym celem jest prowadzona na poziomie narodowym i międzynarodowym edukacja polityczna na rzecz pokoju, wolności i sprawiedliwości. Szczególne znaczenie ma też wzmacnianie demokracji, wspieranie jedności europejskiej i zacieśnianie stosunków transatlantyckich. Fundacja jest reprezentowana niemal na całym świecie, ma blisko 60 zagranicznych przedstawicielstw, a swoje projekty realizuje w ponad 120-tu krajach.

Fundacja w Polsce

Aby wesprzeć proces przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, jakie rozpoczęły się w Polsce w czerwcu 1989 r. Fundacja Konrada Adenauera, jako pierwsza z niemieckich fundacji politycznych, otworzyła swoje biuro w Warszawie. Było to 10 listopada 1989 r., dwa miesiące po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Otwarcie pierwszego przedstawicielstwa Fundacji Adenauera w krajach byłego „bloku wschodniego" właśnie w Polsce było wyrazem uznania dla wieloletniej wolnościowej walki Polaków, która ostatecznie doprowadziła do obalenia dyktatury komunistycznej i zakończenia podziału Europy, w tym także Niemiec.

Zadania

W tym czasie najważniejszym zadaniem Fundacji było wspieranie Polski w jej staraniach o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej oraz w procesie transformacji. Dziś jej działalność koncentruje się głównie na rozwoju partnerskich stosunków między Polską a Niemcami, wspieraniu procesu integracji europejskiej, jak również wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego i budowaniu społeczno-gospodarczego ładu w Polsce. Nie bez znaczenia jest też dialog na temat europejskiej polityki zagranicznej, w tym polityki wschodniej, światowego bezpieczeństwa, wartości i roli Kościoła Katolickiego w zjednoczonej Europie. W naszej pracy nie pomijamy też trudnej problematyki wynikającej z historii Polski i Niemiec.

Działalność

Te zadania Fundacja realizuje poprzez organizację, samodzielnie lub we współpracy z polskimi partnerami, konferencji, seminariów, szkoleń i debat publicznych. Biorą w nich udział wysocy rangą przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki, Kościoła oraz mediów. Różnorodność imprez organizowanych przez Fundację w Polsce przedstawiamy w rubryce „kalendarium", do najważniejszych należą międzynarodowe konferencje z cyklu „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej" w Krakowie i polsko-niemieckie forum na temat kondycji mediów i zawodu dziennikarza „Media Night" w Warszawie.
Uzupełnieniem projektów Fundacji Adenauera w Polsce są dotacje, stypendia, programy studyjne i informacyjne w Polsce, w Niemczech lub instytucjach Unii Europejskiej, a także publikacje wydawane lub dotowane przez Fundację (patrz: publikacje). Oferujemy również praktyki dla polskich i niemieckich studentów, dzięki którym setki młodych ludzi zdobywają pierwsze zawodowe doświadczenia i wiedzę na temat działalności fundacji politycznych.

Partnerzy

Fundacja Konrada Adenauera realizuje część swoich zadań w stałej współpracy z polskimi organizacjami partnerskimi, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) w Gdańsku, Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) w Warszawie, Polską Fundacją im. Roberta Schumana (PFRS) w Warszawie i wieloma innymi (patrz: partnerzy).


 

Wg kategorii: