Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą wyższą uczelnią działającą na Górnym Śląsku. Jej początki wiążą się z założonym w 1929 roku przez Witolda Friemanna Państwowym Konserwatorium Muzycznym, które swoją działalność zainaugurowało uroczystym koncertem w dniu 28 września 1929 roku. W gronie pierwszych pedagogów Uczelni znaleźli się m.in. wybitni artyści: Stefania Allinówna (uczennica A. Michałowskiego), Aleksander Brachocki (uczeń Z. Stojowskiego i I. J. Paderewskiego), Stanisław Bielicki (uczeń I. J. Paderewskiego), Wanda Chmielowska (uczennica H. Melcera), Marian Cyrus-Sobolewski (doktor praw, uczeń W. Żeleńskiego), Zbigniew Dymmek (uczeń H. Melcera, A. Michałowskiego, E. Młynarskiego i R. Statkowskiego), Władysława Markiewiczówna (po studiach w Krakowie i Berlinie), Adam Mitscha (prawnik i muzykolog) oraz Bolesław Szabelski (organista i kompozytor, rekomendowany przez swojego pedagoga Karola Szymanowskiego).

Kształcenie muzyczne odbywało się na trzech stopniach - w zakresie Niższej, Średniej i Wyższej Szkoły Muzycznej - oraz na siedmiu Wydziałach.

I. Teorii, Kompozycji i Dyrygentury
II. Fortepianu, Organów i Harfy
III. Instrumentów Smyczkowych
IV. Instrumentów Dętych
V. Śpiewu Solowego
VI. Kształcenia Nauczycieli Muzyki i Śpiewu
VII. Wojskowa Szkoła Muzyczna (pierwsza tego typu w Polsce, a druga w Europie kształcąca przyszłych kapelmistrzów i członków orkiestr wojskowych)

W 1938 roku wyodrębniono kurs niższy, a po wojnie eksperyment ten zaowocował utworzeniem w Katowicach pierwszej w kraju szkoły muzycznej łączącej przedmioty ogólnokształcące z zawodowymi. Działające do wybuchu II wojny światowej Konserwatorium było najważniejszą instytucją muzyczną w Województwie Śląskim, wpływającą na poziom umuzykalnienia środowiska oraz przygotowującą kadrę wysoko wykwalifikowanych artystów muzyków: kompozytorów, teoretyków, instrumentalistów i wokalistów oraz nauczycieli. W 1936 roku - na rok przed śmiercią - podjęcie pracy w Śląskim Konserwatorium Muzycznym planował Karol Szymanowski. W liście z dnia 28 marca 1936 roku do swojej kuzynki Marii Machnickiej pisał "Cieszę się, że ta sprawa z Katowicami tak się pomyślnie układa i z wielką niecierpliwością będę oczekiwał dalszych wiadomości od Ciebie ...".
Sprawa skończyła się tylko na zamierzeniach.


1939

Wybuch wojny przerwał pracę Śląskiego Konserwatorium Muzycznego. W latach 1939-1945 w budynku Konserwatorium powstała Okręgowa Śląska Szkoła Muzyczna (Höhere Landesmusikschule), gdzie funkcję dyrektora pełnił Fritz Lubrich. Konserwatorium wznowiło działalność 11 lutego 1945 roku, zaś 1 września tegoż roku przemianowane zostało na Państwową Wyższa Szkołę Muzyczną. Trzon grona pedagogicznego tworzyli profesorowie Konserwatorium oraz przybyli po wojnie na Śląsk wybitni artyści: kompozytor i pianista Bolesław Woytowicz, a także będący u szczytu swych karier: kompozytor Ludomir Różycki, śpiewak Adam Didur, dyrygent Grzegorz Fitelberg. Wtedy utworzono też nową strukturę organizacyjną uczelni. Zamiast dotychczasowych sześciu, powstały cztery wydziały:

I. Teorii, Kompozycji i Dyrygentury
II. Instrumentalny
III. Wokalny
IV. Pedagogiczny

W 1968 roku powstało Studium Zawodowe Muzyki Rozrywkowej, które po dwuletniej działalności w roku 1970 przekształcono w wydział:
V. Muzyki Rozrywkowej
przemianowany w 1984 roku w Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej - jedyny tego typu kierunek w polskim szkolnictwie muzycznym, którego założycielem i pierwszym dziekanem był Zbigniew Kalemba.


1979

12 listopada 1979 roku uczelnia zmieniła status na Akademię Muzyczną, równocześnie nadane jej zostało imię wybitnego kompozytora Karola Szymanowskiego. Strukturę Uczelni wypełniało pięć Wydziałów:

I. Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki,
II. Instrumentalny,
III. Wokalno-Aktorski,
IV. Wychowania Muzycznego,
V. Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

oraz 12 Katedr:

 • Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
 • Edukacji Muzycznej
 • Chóralistyki
 • Fortepianu
 • Instrumentów Smyczkowych
 • Organów i Klawesynu
 • Instrumentów Dętych i Perkusji
 • Kameralistyki
 • Akordeonu
 • Gitary
 • Wokalistyki
 • Jazzu i Muzyki Estradowej

1998

18 czerwca 1998 roku Rady Wydziałów: Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz Wychowania Muzycznego podjęły wspólnie uchwałę o połączeniu obu Wydziałów i utworzeniu jednego o nazwie - Wydział Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej. W wyniku tego połączenia od roku akademickiego 1998/1999 dydaktyka w uczelni prowadzona była w ramach czterech wydziałów:

I. Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej,
II. Instrumentalny,
III. Wokalno-Aktorski,
IV. Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.


2002

Rok 2002 obfitował w liczne zmiany. W październiku powołano nową jednostkę artystyczno-dydaktyczna pod nazwą Akademicka Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego. Zostały wprowadzone nowe formy studiów w systemie zaocznym: 3-letnie licencjackie oraz 2.5-letnie uzupełniające magisterskie. Dokonano zmian w systemie współpracy z zagranicą poprzez wprowadzenie programu SOCRATES. Studenci zyskali możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych. Wprowadzono także punktową wartość przedmiotów wg ECTS oraz system ocen wg ECTS.


2004

25 marca 2004 roku Senat Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, na wniosek Rady Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej i Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego, podjął uchwałę o przekształceniu obu tych jednostek w Instytuty, które są kontynuatorami i beneficjentami dorobku artystycznego, naukowego i dydaktycznego dotychczasowych Wydziałów. Na tym samym posiedzeniu Senat Uczelni podjął uchwały o włączeniu Instytutu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w strukturę organizacyjną Wydziału Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej, jak również Instytutu Wokalno-Aktorskiego w strukturę organizacyjną Wydziału Instrumentalnego. Uchwały weszły w życie z dniem 26 kwietnia 2004 roku.


2004/2005

Od 1 września 2004 roku studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach są realizowane na dwóch Wydziałach:

I. Kompozycji, Interpretacji, Edukacji Muzycznej i Jazzu,
II. Wokalno-Instrumentalnym.

Działalność artystyczna i naukowa prowadzona jest w ramach Katedr:

 • Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki,
 • Chóralistyki
 • Edukacji Muzycznej
 • Fortepianu
 • Instrumentów Smyczkowych
 • Kameralistyki
 • Organów i Klawesynu
 • Instrumentów Dętych i Perkusji
 • Akordeonu
 • Gitary i Harfy

oraz Instytutów:

 • Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
 • Wokalno-Aktorskiego

Strukturę Uczelni tworzą ponadto jednostki międzywydziałowe:

 • Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Studium Języków Obcych
 • Biblioteka Główna - działająca od 1 września 1945, Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej - powołane w 1968 przez dyrektora Biblioteki Karola Musioła
 • Studio Muzyki Komputerowej (działające przy Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki) - przekształcone ze Studia Muzyki Elektroakustycznej i Komputerowej, powstałego w roku akademickim 1993/94
 • Muzeum Organów Śląskich (działające przy Katedrze Organów i Klawesynu)

Rok akademicki 2004/2005 jest rokiem jubileuszowym, w którym Akademia Muzyczna w Katowicach szeregiem koncertów i imprez artystycznych święcić będzie 75-lecie swojego istnienia.


WYBITNI ABSOLWENCI

O randze Uczelni świadczą nazwiska jej znakomitych wychowanków. Jej absolwentami są m.in.:

kompozytorzy:

Michał Spisak, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Witold Szalonek, Józef Świder,
Jan Wincenty Hawel, Edward Bogusławski, Eugeniusz Knapik, Aleksander Lasoń;

dyrygenci:

Karol Stryja, Zdzisław Szostak, Napoleon Siess, Renard Czajkowski, Jan Wincenty Hawel, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jan Wojtacha, Czesław Freund;

pianiści:

Tadeusz Żmudziński, Lidia Grychtołówna, Józef Stompel, Andrzej Jasiński,
Kazimierz Morski, Wiesław Szlachta, Monika Sikorska-Wojtacha, Jerzy Sterczyński, Krystian Zimerman, Joanna Domańska, Krzysztof Jabłoński, Magdalena Lisak,
Zbigniew Raubo, Anna Górecka, Wojciech Świtała, Beata Bilińska;

kameraliści:

Maria Szwajger-Kułakowska, Urszula Stańczyk, Urszula Musialska, Marek Moś;

organiści:

Irma Thenior-Janecka, Julian Gembalski;

skrzypkowie:

Andrzej Grabiec, Aureli Błaszczok, Beata Warykiewicz-Siwy, Adam Musialski,
Kazimierz Skowronek, Szymon Krzeszowiec;

wiolonczeliści:

Bernard Polok, Paweł Głombik;

oboiści:

Jerzy Kotyczka, Edward Mandera;

klarneciści:

Paweł Roczek, Andrzej Janicki;

fagociści:

Paweł Podleśka, Kazimierz Siudmak, Wiktor Osadzin;

puzoniści:

Roman Siwek, Jan Górny;

waltorniści:

Józef Brejza, Alfred Kasprzok;

akordeonista:
Marek Andrysek;

gitarzyści:

Marek Nosal, Marcin Dylla, Beata Będkowska-Huang;

wokaliści:

Irena Lewińska, Jadwiga Romańska, Krystyna Szostek-Radkowa, Irena Torbus-Mierzwiak, Michalina Growiec, Stanisława Marciniak-Gowarzewska, Jolanta Wrożyna;

wykonawcy muzyki jazzowej i estradowej:

Andrzej Zubek, Krystyna Prońko, Stanisław Sojka, Lora Szafran, Wojciech i Jacek Niedziela, Bernard Maseli.

Absolwenci Uczelni są także muzykami licznych renomowanych zespołów muzycznych w całej Polsce a także za granicą: m. in. NOSPR, Filharmonii Śląskiej, Opery Śląskiej, Chóru Filharmonii Śląskiej, Śląskiej Orkiestry Kameralnej, Teatru Wielkiego, Filharmonii Narodowej oraz nauczycielami akademickimi wielu Uczelni w kraju i za granicą.


 

Wg kategorii: