Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Polski Komitet ds. UNESCO

Polski Komitet ds. UNESCO

Polski Komitet ds. UNESCO powstał jako odrębna instytucja w 1956. Misją PK ds. UNESCO jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. Komitet ma status organu doradczego Rady Ministrów. Pełni rolę łącznika pomiędzy Organizacją, której siedziba znajduje się w Paryżu, a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Może również wspierać inicjatywy podmiotów prywatnych, które przyczyniają się do realizacji programu UNESCO w Polsce. Wsparcie to jest zazwyczaj natury organizacyjnej. Często przybiera rolę patronatu czy pośrednictwa pomiędzy zainteresowanymi podmiotami życia społecznego i partnerami rządowymi a UNESCO.

W skład polskiego Komitetu ds. UNESCO wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych współpracujących z UNESCO, których kompetencje pokrywają się z głównymi polami działalności Organizacji oraz osoby reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Przy komitecie działają komisje problemowe: do spraw edukacji, nauk ścisłych, kultury, informacji, nauk społecznych . Mogą również zostać powołane ad hoc zespoły eksperckie. Na czele Komitetu stoi jego przewodniczący. Jest nim profesor Jerzy Kłoczowski. Program Komitetu jest realizowany przez sekretariat, na czele którego stoi Sekretarz Generalny. Funkcję tę piastuje p. Sławomir Ratajski. Komitet jest instytucją finansowaną ze środków budżetowych, przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poszczególne projekty mogą również liczyć na wsparcie finansowe ze strony UNESCO.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Komitetu: http://www.unesco.pl/polski-komitet-ds-unesco/


 

Wg kategorii: