Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Towarzystwo Naukowe Warszawskie powstało w 1907 r. jako ideowa kontynuacja Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie (od 1807 r. Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), działającego w latach 1800 - 1831. W TNW po utworzeniu w 1907 r. uczestniczyli głównie warszawscy członkowie Akademii Umiejętności (od 1919 r. Polskiej Akademii Umiejętności) w Krakowie. TNW działało do 1952 r., tj. do powstania Polskiej Akademii Nauk. Przemiany społeczne w naszym kraju na początku lat osiemdziesiątych spowodowały wskrzeszenie idei kontynuacji najpierw Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a następnie także i Polskiej Akademii Umiejętności (w 1990 r.).

W 180 rocznicę utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie (23 XI 1980 r.) odbyło się spotkanie kilku profesorów, dawnych członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, reprezentujących poszczególne wydziały Towarzystwa. Wyrażono opinię o celowości choćby organizacyjnego jego reaktywowania prowadzenia zebrań naukowych i wydawnictw, a w tym, przede wszystkim, wznowienia "Rocznika TNW". Ustalono listę żyjących członków Towarzystwa i lisię zmarłych. W maju 1981 r. odbyło się zebranie ogólne, na którym przyjęto uchwałę o reaktywowaniu TNW i dokonano wyboru Zarządu Tymczasowego, na czele którego stanął Wiktor Kemula, wybitny chemik polski. Lista członków założycieli liczyła 40 osób; rejestracja Towarzystwa została dokonana 4 XII 1981 r. Pierwszą siedzibą stał się gabinet Tadeusza Kotarbińskiego w Pałacu Staszica (wspólnie z Polskim Towarzystwem Filozoficznym). Zarząd Tymczasowy zakończył działalność na zebraniu ogólnym w październiku 1982 r. Wybrano wówczas Zarząd TNW, do którego weszło 18 osób, w tym również przewodniczący i sekretarze wydziałów; prezesem Zarządu został Wiktor Kemula.

Sprawozdanie z pierwszego roku działalności zawarto w "Roczniku Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Rok XLVI 1983", wydanym (małą poligrafią) w 1984 r. Objęto nim informację o wznowieniu działalności, podstawowe dane, statut, treści odczytów: Stefana Kieniewicza (Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego} i Henryka Samsonowicza (Geneza stołeczności Warszawy), zbiór pośmiertnych wspomnień członków TNW i listę członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa. Poczynając od 1983 r., dokonano wyboru nowych członków; zachowano dawny system przyjmowania członków przez ich wprowadzanie przez członków dotychczasowych (poprzez wydziały), a następnie zatwierdzanie kandydatów (na członków zwyczajnych i członków korespondentów) na zebraniach ogólnych.


 

Wg kategorii: