Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Tenkanki no ongaku: Shinseiki no ongakugaku foramu; Sumikura Ichiro sensei koki kinen ronbunshu [Music at a turning point: Forum for musicology of the new century (The festschrift for the 70th birthday of Prof. Ichiro Sumikura] (Okolicznościowa)

Redaktor: Henshu I'inkai

Wydawnictwo: Ongaku-no tomosha

Rok wydania: 2002

Isbn: 42-76139-07-4

Opis fizyczny: pp.484


Relacje:


Tenkanki no piano kyosokyoku: Shopan no "Piano kyosokyoku dai-1 ban, ho-tancho, sakuhin 11" to sono shitsunaigakuban ni tsuite" [Piano concerto at a turning point: On Chopin's "Piano concerto no.1, in E minor, opus 11" and its chamber symphony version] (Artykuł)

Autor: Koiwa Shinji

Rok wydania: 2002


Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania