Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Tenkanki no piano kyosokyoku: Shopan no "Piano kyosokyoku dai-1 ban, ho-tancho, sakuhin 11" to sono shitsunaigakuban ni tsuite" [Piano concerto at a turning point: On Chopin's "Piano concerto no.1, in E minor, opus 11" and its chamber symphony version] (Artykuł)

Autor: Koiwa Shinji

Rok wydania: 2002

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania