OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHOPINOWSKI OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHOPINOWSKI

Regulamin Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

I

 1. 45. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina odbędzie się w dniach 23 listopada – 1 grudnia 2013 roku.
 2. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie, w trzech etapach. W III etapie – finale uczestnikom towarzyszyć będzie orkiestra symfoniczna.

II

Do Konkursu mogą przystąpić pianiści przygotowani do gry na poziomie profesjonalnym, urodzeni w latach 1983-1996, będący obywatelami polskimi lub odbywający studia stacjonarne na uczelniach muzycznych w Polsce.

III

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie (na formularzu PDF lub WORD) należy przesłać w terminie do 4 listopada 2013 drogą e-mailową (konkurs@nifc.pl) lub drogą pocztową (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Biuro Konkursów Pianistycznych, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa).

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) kopię dokumentu z datą urodzenia
b) krótką notę biograficzną
c) opinię dyrektora szkoły muzycznej lub kierownika katedry (studenci) albo kopię dyplomu uczelni muzycznej (absolwenci)
d) dowód wpłaty wpisowego.

Wpisowe w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto nr: 43 1240 6003 1111 0010 4997 8820, z podaniem przeznaczenia wpłaty (Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny) i nazwiska kandydata.

Kandydaci, którzy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu nie będą mieli ukończonych 18 lat, powinni dołączyć do zgłoszenia oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie.

2. Zgłoszenia wysłane po 4 listopada 2013 r. nie będą przyjęte (w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla pocztowego).

3. Uczestnik zostanie zawiadomiony (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o przyjęciu jego zgłoszenia do Konkursu, do 13 listopada 2013. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu Biuro poinformuje o dacie przesłuchania.

4. W przypadku rezygnacji z Konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi.

IV

 1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Biura Konkursu w wyznaczonym terminie.
 2. Uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu, NIFC zwróci koszty noclegu w Warszawie podczas ich uczestnictwa w Konkursie, w kwocie nieprzekraczającej 150 zł za noc, na podstawie imiennej faktury.

V

 1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej litery i w zasadzie kolejność ta będzie zachowana do końca Konkursu.
 2. Do udziału w II etapie zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż piętnastu uczestników, do finału nie więcej niż ośmiu.
 3. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań.

VI

Program Konkursu obejmuje następujące utwory, które należy wykonać z pamięci:

Etap I

 • Wariacje klasyczne Josepha Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta lub Ludwiga van Beethovena
 • Fryderyk Chopin - dowolny nokturn
 • Fryderyk Chopin - dowolna etiuda (z wyłączeniem etiud: E-dur op. 10 nr 3, es-moll op. 10 nr 6 i cis-moll op. 25 nr 7)
 • Siergiej Rachmaninow - dowolna etiuda z op. 33 lub op. 39
 • Witold Lutosławski - dowolna etiuda z 2 etiud z 1941 r.

Łączny czas: ok. 30 minut

Etap II

Fryderyk Chopin - dowolny utwór spośród następujących:

 • Ballada g-moll op. 23
 • Ballada F-dur op. 38
 • Ballada As-dur op. 47
 • Ballada f-moll op. 52
 • Barkarola Fis-dur op. 60
 • Fantazja f-moll op. 49
 • Scherzo h-moll op. 20
 • Scherzo b-moll op. 31
 • Scherzo cis-moll op. 39
 • Scherzo E-dur op. 54

Fryderyk Chopin - pełny cykl mazurków do wyboru spośród następujących opusów: 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59. Mazurki należy wykonać w kolejności numeracji w opusie. Przy wykonywaniu mazurków op. 33 i op. 44 obowiązuje kolejność:
op. 33: gis-moll - C-dur - D-dur - h-moll
op. 41: e-moll - H-dur - As-dur - cis-moll

Siergiej Prokofiew - dowolna sonata (z wyłączeniem numerów I, III, IX)

Dowolny utwór lub utwory

Nie można powtarzać utworów wykonywanych w I etapie.
Łączny czas: 55-60 minut

(Uczestnik może zrezygnować z utworu dowolnego, jeżeli czas wykonania pozostałych utworów przekroczy 55 minut).

Etap III – finał

Jeden koncert do wyboru spośród następujących:

Fryderyk Chopin:

 • I Koncert fortepianowy e-moll op. 11
 • II Koncert fortepianowy f-moll op. 21

Siergiej Rachmanionow:

 • I Koncert fortepianowy fis-moll op. 1
 • II Koncert fortepianowy c-moll op. 18

Uczestnik obowiązany jest podać w zgłoszeniu dokładny czas wykonania każdego utworu.

Kolejność wykonywania utworów w poszczególnych etapach jest dowolna, z wyjątkiem etiud w etapie I, które należy wykonać bezpośrednio po sobie.

VII

 1. Dyrektor Instytutu powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury. W razie konieczności może dokonywać zmian w składzie Jury.
 2. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości.
 3. Jury ocenia występy uczestników i działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora Instytutu.

VIII

 1. W czasie trwania Konkursu Narodowy Instytut Fryderyka Chopina umożliwi uczestnikom Konkursu korzystanie z instrumentów do ćwiczeń.
 2. Uczestnikom zapewnia się próby fortepianu do występów konkursowych. Datę próby wraz z zawiadomieniem o miejscu oraz terminie ćwiczeń otrzyma uczestnik w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu.
 3. Uczestnikom dopuszczonym do finału zapewnia się odbycie dwóch prób z orkiestrą w wyznaczonych terminach.

IX

 1. Listę nagrodzonych zatwierdza Dyrektor Instytutu na podstawie wniosku Jury.
 2. Przewiduje się następujące nagrody:
 •  I nagroda 20 000 zł
 • II nagroda 18 000 zł
 • III nagroda 16 000 zł
 • IV nagroda 13 000 zł
 • V nagroda 10 000 zł
 • VI nagroda 7 000 zł

 

 • Nagroda specjalna w wys. 3000 zł za najlepsze wykonanie utworu solowego Fryderyka Chopina
 • Nagroda specjalna w wys. 3000 zł za najlepsze wykonanie utworu solowego Siergieja Rachmaninowa
 • Nagroda specjalna w wys. 3000 zł za najlepsze wykonanie koncertu

Wymienione kwoty mogą być pomniejszone o podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto laureaci zostaną objęci programem koncertowo-promocyjnym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

3. Lista nagrodzonych z wyszczególnieniem przyznanych nagród zostanie podana do publicznej wiadomości.

X

 1. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród lub niektórych z nich nie przyznać. Jednak przyznane nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w Regulaminie, a ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być zwiększona.
 2. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

XI

 1. Zdobywcy nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów na zakończenie Konkursu. Koncert odbędzie się w dniu 1 grudnia 2013 roku. Nieusprawiedliwiona nieobecność na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody.
 2. Program koncertu będzie ustalony przez Przewodniczącego Jury w porozumieniu z wykonawcami.

XII

Uczestnicy są zobowiązani udzielić NIFC nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z wykonań artystycznych i rozporządzanie prawami do nich na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wykonań artystycznych, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową
 • rozpowszechnianie: nadawanie i reemitowanie oraz odtwarzanie i publiczne udostępnianie utrwaleń wykonań artystycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

XIII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Instytutu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.


ODWIEDŹ
STRONY: