AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back
Konferencja o parku-pomniku w Żelazowej Woli, 7-8 czerwca 2018

Konferencja o parku-pomniku w Żelazowej Woli, 7-8 czerwca 2018 Konferencja o parku-pomniku w Żelazowej Woli, 7-8 czerwca 2018

Konferencja naukowa poświęcona międzywojennej historii parku-pomnika w Żelazowej Woli dedykowanego Fryderyka Chopinowi o charakterze interdyscyplinarnym zaplanowana jest na czerwiec 2018. Temat ten po raz pierwszy zostanie potraktowany w sposób kompleksowy. Podstawowym założeniem konferencji jest zbadanie i zaprezentowanie najnowszej wiedzy dotyczącej historii parku-pomnika w Żelazowej Woli, jego funkcji, kontekstu powstawania, genezy i miejsca w sztuce polskiej i światowej, ponadto usystematyzowanie, poszerzenie i popularyzacja wiedzy o tym miejscu, czemu posłuży między innymi publikacja pokonferencyjna. Zadaniem konferencji jest zainteresowanie różnych środowisk naukowych tematem parku-pomnika poświęconego kompozytorowi. Konferencja jest skierowana m.in. do architektów krajobrazu, historyków, historyków sztuki, architektów, muzykologów, muzealników i innych osób zajmujących się historią kultury, a także do instytucji po podobnym profilu.

 

Proponowane obszary tematyczne

1. Prof. Franciszek Krzywda-Polkowski – autor projektu parku-pomnika w Żelazowej Woli. Twórczość – geneza, kontekst, oddziaływanie. Działalność pedagogiczna.

2. Żelazowa Wola w kontekście międzywojennych form upamiętnienia wielkich Polaków – geneza i funkcje historyczna, polityczna i społeczna parku-pomnika poświęconego Chopinowi w międzywojennej i powojennej Polsce.

3. Wielofunkcyjny charakter Żelazowej Woli – działalność muzealna (historia wystaw w Domu Urodzenia F. Chopina), artystyczna, edukacyjna (program edukacji w zakresie architektury krajobrazu i parkoznawstwa), rola turystyczno-krajoznawcza miejsca urodzenia Chopina; zmiany koncepcji funkcjonalnej i znaczeniowej od początku lat międzywojennych do dzisiaj, kierunki rozwoju (działalność muzealnicza, artystyczna i edukacyjna).

4. Architektura parkowa – interpretacje i znaczenia małej architektury w parku-pomniku w Żelazowej Woli (źródła, funkcje, program); nazewnictwo międzywojenne, powojenne, współczesne; forma parku: plan, architektura parkowa, materiały i detale.

5. Natura i krajobraz w parku-pomniku poświęconym Chopinowi – koncepcje i idee kompozycji układów roślinnych, znaczenia, etapy kształtowania roślinności (międzywojnie, okres powojenny, rewaloryzacja w roku 2010), funkcja arboretum naukowego i edukacyjnego; natura w sztuce i kulturze międzywojnia.

6. Dom Urodzenia Fryderyka Chopina (Oficyna Chopinowska) i Park – synteza tradycji i nowoczesności w międzywojniu (spór o sposób upamiętnienia Fryderyka Chopina).

7. Park w Żelazowej Woli w kontekście polskim i międzynarodowym. Definicja Żelazowej Woli w wymiarze historycznym i stylistycznym.

 

Harmonogram i inne szczegóły organizacyjne:

- ogłoszenie call for papers: X 2017

- nadsyłanie karty zgłoszeniowej zawierającej m.in. tytuł wystąpienia wraz z abstraktem:

do 22 I 2018

- ogłoszenie pełnego programu konferencji: do III 2018

- termin konferencji: 7-8 VI 2018

- kwalifikacja wystąpień do druku w wydawnictwie pokonferencyjnym: do 15 VI 2018

- nadsyłanie pełnych tekstów referatów przez prelegentów zaproszonych do wydrukowania tekstów w wydawnictwie pokonferencyjnym: do 15 VII 2018

- publikacja pokonferencyjna: XII 2018

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Maria Poprzęcka
dr Piotr Rypson
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba

 

Abstrakty o objętości nie większej niż 1800 znaków ze spacjami powinny zawierać: stawianą hipotezę, informacje o materiale źródłowym, wnioski wynikające z badań.

Wystąpienie nie dłuższe niż 20’.

Obrady w językach polskim i angielskim.

Artykuły o objętości nie większej niż 20 000 znaków ze spacjami; ilustracje z wymagającymi uregulowania autorskimi prawami majątkowymi nie więcej niż 5 ze wskazaniem źródeł ilustracji.

Publikacja* recenzowana, dwujęzyczna (polsko-angielska).

Dojazd, wyżywienie: Organizator zapewnia wyżywienie podczas konferencji, jednak nie zwraca kosztów podróży do Warszawy; organizator zapewnia wyłącznie transport z Warszawy do Żelazowej Woli i z powrotem.

Pytania i formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: konferencja.zelazowawola@nifc.pl

 

Materiały do po pobrania:

 

Miejsce konferencji:
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli                                     
Żelazowa Wola 15  
96-503 Sochaczew

ADRES ORGANIZATORA:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Muzeum Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa

Sekretariat Muzeum Fryderyka Chopina
tel. + 48 22 44 16 274 
e-mail: wkrawczynska@nifc.pl
www.pl.chopin.nifc.pl
; www.chopin.museum

*Materiały zgodnie z wyborem organizatorów będą opublikowane. Uczestnicy konferencji zostaną poproszeni o podpisanie zgody na publikację swoich artykułów. Zgłoszone i przedstawione artykuły mogą zostać zredagowane i zaktualizowane do potrzeb publikacji.

26 października 2017