AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back
KONKURS PLASTYCZNY NA PORTRET FRYDERYKA CHOPINA

KONKURS PLASTYCZNY NA PORTRET FRYDERYKA CHOPINA KONKURS PLASTYCZNY NA PORTRET FRYDERYKA CHOPINA

KONKURS PLASTYCZNY NA PORTRET FRYDERYKA CHOPINA DLA MŁODYCH TWÓRCÓW

Muzeum dedykowane Fryderykowi Chopinowi jest próbą portretu kompozytora. Portretu osobowości, jak wskazywał już Ferenc Liszt, pierwszy biograf Chopina, nieuchwytnej, jawiącej się jak kształt wymykający się jednoznacznym definicjom. Osobowości, którą w kolejnych biografiach poddawano reinterpretacjom, niekiedy wykorzystując jako argument w szerszym ujęciu historiozoficznym albo modelowano na kształt i podobieństwo powszechnie przyjętych stereotypów historiografii artystycznej.

Kolekcja muzealna jako rodzaj portretu Chopina – autografy muzyczne kompozytora, jego listy, ikonografia i świadectwa recepcji – staje się punktem wyjścia kolejnych ujęć o zacięciu analitycznego szkicu albo syntetycznego obrazu. Poddając kolekcję ustawicznym rekonfiguracjom, muzeum portretuje Chopina przez ekspozycję stałą i wystawy czasowe, w których równie ważna jak aspekt wizualny, jest muzyka. Nie tylko dokumentuje zmieniające się wizerunki kompozytora, ale stawia pytania o ich aktualność i próbuje wyczytać w ich genezie postawy i systemy wartości, którymi posługują się twórcy i odbiorcy.

Wiele portretów powstałych z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora przyniosło refleksję dotyczącą kryzysu nie tyle portretu, ile zdiagnozowało kondycję refleksji nad Chopinem. Charakterystyczne rysy twarzy kompozytora lub utarte motywy (fortepian, wierzba) powielały utrwalone silnie w świadomości zbiorowej bezpieczne stereotypy. Konkurs na portret Fryderyka Chopina rozpisany przez Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza młodych twórców do refleksji nad własnymi postawami wobec tego najwybitniejszego polskiego twórcy. Do refleksji nad aktualnością jego osobowości i muzyki. Portretowanie Chopina może stać się portretowaniem samych siebie (indywidualnego artysty, pokolenia, grupy), w relacji z twórcą i jego dziełem, wartościami przynależnymi do jego epoki, w kontekście współczesnym bądź w wymiarze ponadczasowym.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I.          Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców (zwanego dalej „Konkursem”) jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).

 

II.        Zasady uczestnictwa

1. W konkursie uczestniczyć może każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu ogłoszenia Konkursu nie ukończył 36 lat.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia oraz pliku ze zdjęciem prac na adres konkursportretchopina@nifc.pl albo dostarczenie dokumentów osobiście do kancelarii w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina na podany w pkt I adres w terminie do 15 września 2015 r.

3. Podpisane zgłoszenie powinno zawierać:

a)        imię i nazwisko uczestnika,

b)        adres zameldowania,

c)        numer kontaktowy i adres e-mail,

d)        notę na temat uczestnika (rok i miejsce urodzenia, wykształcenie, obligatoryjnie, jeśli dotyczy: rok uzyskania dyplomu, specjalizacja, promotor dyplomu lub pracy magisterskiej/doktorskiej (stopień naukowy, imię i nazwisko), stypendia, najważniejsze nagrody, wystawy indywidualne i wystawy zbiorowe, krótka charakterystyka własnej twórczości, fragmenty recenzji lub innych tekstów krytycznych),

e)        listę prac zgłaszanych na wystawę: tytuł, rok, wymiar, technika, materiał, wycena autorska, wskazanie czy mogą być przeznaczone na sprzedaż,

f)         deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców i akceptuję jego regulamin”,

g)        do podpisanego zgłoszenia winny zostać dołączone dwa pliki graficzne ze zdjęciami każdej z prac (w małej i wysokiej rozdzielczości).

 

4. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace spełniające łącznie następujące wymagania:

a)   powstały w roku 2015,

b)   są stworzone w dowolnej technice malarskiej lub graficznej,

c)    stanowią własność ich autora,

d)   nie były wcześniej nagradzane,

e)   oryginał może występować tylko w jednym egzemplarzu,

f)     ich długość lub szerokość nie przekracza 2 metrów.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie cztery prace.

6. Technika i konwencja wykonania prac jest dowolna, z wyłączeniem instalacji.

7. Pliki zawierające fotografię pracy powinny spełniać następujące wymagania: dla małej rozdzielczości: format plików JPG, rozdzielczość 72-96 DPI, rozmiar maksymalny zdjęcia 1024 x 768 pikseli; współczynnik kompresji zapewniający najwyższą jakość, dla wysokiej rozdzielczości: format plików TIFF rozdzielczość minimalna 300 DPI, brak kompresji, wskazane umieszczenie w kadrze miary (w cm oraz dowolnego wzornika kolorów).

8. W przypadku pracy, której fotografia nie może, według autora, oddać rzeczywistych walorów pracy, autor może dostarczyć na własny koszt oryginał pracy po uzgodnieniu terminu z Organizatorem nie późniejszego, niż termin określony w pkt II.2 powyżej.

9. Prace uniemożliwiające ich ekspozycję z przyczyn techniczno-organizacyjnych mogą zostać niedopuszczone do Konkursu.

10. Organizator zastrzega, że dokonanie nieprawidłowego zgłoszenia może spowodować wykluczenie prac z Konkursu.

11. Dokonanie zgłoszenia oznacza w szczególności:

a)   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej przedstawiciela ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i dokumentacją Konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

b)   nieodpłatne przeniesienie na Organizatora własności nadesłanych fotografii prac oraz wyrażenie zgody na bezpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania i rozporządzania fotografiami nadesłanych prac na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą otrzymania zgłoszenia i fotografii. Prawa te mogą być one wykorzystywane wyłącznie w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy Konkursu, a także w informacjach o Konkursie oraz relacjonowania jego przebiegu.

12. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest dobrowolne i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

 

III. Jury

 1. Prace będzie oceniało Jury składające się z reprezentantów środowisk twórczych, historyków i teoretyków sztuki, artystów i reprezentantów Organizatora.
 2. Członków Jury powołuje i odwołuje dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
 3. Jury będzie oceniało prace w każdym z etapów Konkursu (patrz część IV Regulaminu). Skład Jury w poszczególnych etapach może się różnić.
 4. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Jury. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
 5. Jury będzie oceniało prace na przynajmniej dwóch posiedzeniach.
 6. W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Jury decyzje podejmuje Organizator. Od decyzji tych nie przysługuje odwołanie.
 7. Jury ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród.
 8. Skład Jury Konkursu na Portret Fryderyka Chopina (17 sierpnia 2015):
  Magdalena Heliasz

  Piotr Janas
  Agata Szydłowska
  prof. Maria Poprzęcka

  prof. John Rink

 

IV. Etapy Konkursu

1) Pierwszy Etap

 1. W I etapie Jury Konkursu ocenia prace na podstawie fotografii przesłanych przez uczestników Konkursu. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 25 prac.
 2. Decyzja Jury o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina do dnia 6 listopada 2015 r.
 3. Jeżeli praca została zakwalifikowana do II etapu należy dostarczyć jej oryginał do dnia 20 listopada 2015 r. do siedziby Organizatora. W przypadku niedostarczenia pracy w terminie praca nie zostanie uwzględniona w II etapie Konkursu.

2) Drugi Etap

 1. W drugim etapie Konkursu Jury, na podstawie przesłanych oryginałów prac, wybierze prace na wystawę pokonkursową realizowaną w Muzeum Fryderyka Chopina od marca do czerwca 2016 r. oraz spośród autorów tych prac wskaże uczestników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w Konkursie.
 2. W przypadku prac składających się z kilku elementów, Jury Konkursu może wybrać do prezentacji na wystawie pokonkursowej tylko jeden element i zdecydować o eksponowaniu na wystawie dokumentacji fotograficznej pozostałych elementów w sposób uzgodniony z autorem pracy.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina do dnia 22 stycznia 2016 r.

 

V. Nagrody i wystawa pokonkursowa

1. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora na podstawie decyzji Jury po ogłoszeniu wyników drugiego etapu w dniu 1 marca 2016 r. w siedzibie Organizatora.

2. Przyznane zostaną następujące nagrody:

1) Grand Prix – 10 000 złotych dla zwycięzcy Konkursu,

2) II nagroda – w wysokości 5 000 złotych dla uczestnika Konkursu, który zajmie drugie miejsce,

3) III nagroda – w wysokości 3 000 zł dla uczestnika Konkursu, który zajmie trzecie miejsce.

3. Jury może zaproponować inny podział nagród, niż opisany w ust. 2 powyżej, przy czym pula nagród nie może ulec zwiększeniu a wysokość nagród za poszczególne miejsca nie może ulec zmianie.

4. Przyznane nagrody zostaną wypłacone po pomniejszeniu o kwotę podatku dochodowego pobranego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody konkursowej w przypadku jej nieodebrania do dnia 26 czerwca 2016 r.

6. Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce w dniach od 1 marca do 26 czerwca 2016 r.

7. Każdy uczestnik, którego praca znalazła się na wystawie pokonkursowej otrzyma egzemplarz katalogu prac zakwalifikowanych na wystawę.

8. Z chwilą odebrania nagrody przez laureata Konkursu na Organizatora przechodzi własność pracy oraz Organizator uzyskuje nieodpłatnie nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania i rozporządzania pracą na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizatorowi przysługuje także prawo udzielanie licencji we wskazanym wcześniej zakresie Praca zostaje włączona do kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina i przy jej wystawianiu będzie oznaczana imieniem i nazwiskiem autora, tytułem oraz informacją, że praca została zgłoszona do Konkursu.

9. Prace inne, niż wymienione w ust. 8 powyżej, które nie zostały zakwalifikowane na wystawę pokonkursową, powinny zostać odebrane w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku osób, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę pokonkursową – w terminie 60 dni od dnia zakończenia tej wystawy. Prace powinny być odebrane osobiście. Na życzenie uczestnika Konkursu i na jego koszt praca może zostać przesłana na adres podany w zgłoszeniu.

10. Nieodebranymi w terminie pracami Organizator może rozporządzić w dowolny sposób a właścicielowi pracy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Koszty dostarczania i odsyłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

2. W sprawach nie zastrzeżonych do decyzji Jury Konkursu decyzje podejmuje Organizator. Organizator rozstrzyga również w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.

3. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.

 

 

Harmonogram konkursu:

30 stycznia 2015 – oficjalne ogłoszenie Regulaminu konkursu

Do dnia 17 sierpnia 2015 – ogłoszenie składu Jury

Do dnia 15 września 2015 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

Do dnia 6 listopada 2015 – rozstrzygnięcie I etapu (ogłoszenie listy prac zakwalifikowanych do II etapu)

Do dnia 20 listopada 2015 – ostateczny termin dostarczenia oryginału prac zakwalifikowanych do II etapu

Do dnia 22 stycznia 2016 – rozstrzygnięcie konkursu

1 marca – 26 czerwca 2016 – wystawa pokonkursowa w Muzeum Fryderyka Chopina

 

[30.01.2015, 9.03.2015]

 

Zmiana Regulaminu konkursu plastycznego na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców ogłoszonego 30 stycznia 2015 r.

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 9 marca 2015 r. zmian w harmonogramie Konkursu, zmianie ulegają następujące punkty Regulaminu:

IV. 1) 2. Decyzja Jury o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina do dnia 6 listopada 2015 r.

IV. 1) 3. Jeżeli praca została zakwalifikowana do II etapu należy dostarczyć jej oryginał do dnia 20 listopada 2015 r. do siedziby Organizatora. W przypadku niedostarczenia pracy w terminie praca nie zostanie uwzględniona w II etapie Konkursu.

IV. 2) 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina do dnia 22 stycznia 2016 r.

 

Nowe brzmienie otrzymuje również harmonogram Konkursu:

Harmonogram konkursu:

30 stycznia 2015 – oficjalne ogłoszenie Regulaminu konkursu,

Do dnia 17 sierpnia 2015 – ogłoszenie składu Jury,

Do dnia 15 września 2015 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń,

Do dnia 6 listopada 2015 – rozstrzygnięcie I etapu (ogłoszenie listy prac zakwalifikowanych do II etapu),

Do dnia 20 listopada 2015 – ostateczny termin dostarczenia oryginału prac zakwalifikowanych do II etapu,

Do dnia 22 stycznia 2016 – rozstrzygnięcie konkursu,

1 marca – 26 czerwca 2016 – wystawa pokonkursowa w Muzeum Fryderyka Chopina.

 

[9.03.2015]

04 lutego 2015