MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja 2017 Konferencja 2017

Tradycje barokowe w muzyce romantyków w I połowie XIX wieku

Wyraźne relacje i reakcje w I połowie XIX wieku widoczne są w stosunku do stylu barokowego, ponownie w różnym stopniu negowanym lub adaptowanym przez poszczególnych kompozytorów.

Punktem wyjścia dla konferencji jest potrzeba zbadania faktycznej roli, jaką stylistyki baroku odegrała w dorobku twórców I połowy XIX stulecia - przy czym rozważania na temat funkcji tej stylistyki nie powinny ograniczyć się do wskazywanie i katalogowania zastosowań w tym okresie gatunków czy kopiowania układów formalnych charakterystycznych dla poprzednich epok, lecz doprowadzić do analizy takich użyć estetyki barokowej, która stanowiłaby rodzaj inkorporowania i jednoczenia jej z dziełem wczesnych romantyków, jako sposobu myślenia o formie i przesądzającego o niej.

 

PROGRAM

Piątek, 1 września / Friday, 1 September

14.00 - otwarcie konferencji i powitanie / Conference opening and welcome

*     *     * 

Sesja wprowadzająca / Introductory session:

14.30-16.00

1/ Christiane Wiesenfeldt (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
Transformations and oppositions: Traces of Baroque aesthetics in musical romanticism [Przekształcenia i przeciwieństwa: ślady estetyki barokowej w muzycznym romantyzmie]

2/ Szymon Paczkowski (University of Warsaw)
Chopin, Bach and Baroque: A general introduction
[Chopin, Bach i barok - wprowadzenie ogólne]

16.00-16.30 przerwa / break

*     *     *

Praga i klimat edukacyjny w czasach Chopina / Prague and the educational climate in Chopin's time 

16.30-18.00

3/ Markéta Kabelková (National Museum - Czech Museum of Music)
Václav Jan Tomášek (1774-1850) as a music teacher in Prague during the first half of the nineteenth century [Václav Jan Tomášek (1774-1850) jako nauczyciel muzyki w Pradze I połowy XIX wieku]

4/ Martin Vojtíšek (Prague)
Baroque features in Würfel's compositions. The importance of polyphony in Würfel's compositional development. Würfel's influence on Chopin's performance and composition
[Cechy muzyki barokowej w kompozycjach Würfla. Znaczenie polifonii w rozwoju języka kompozytorskiego Würfla. Wpływ Würfla na wykonawczy i kompozytorski styl Chopina]

5/ Jarmila Gabrielová (Charles University Prague)
On piano instruction in Prague since the 1830s [O metodyce gry na fortepianie od lat 30. XIX wieku]

*     *     *


Sobota, 2 września / Saturday, 2 September

Fuga Bachowska jako paradygmat w I połowie XIX wieku: naśladownictwo czy rozwój? / Bach fugue as a paradigm during the first half of the nineteenth century: imitation or development? 

9.30-11.00

6/ Thomas Synofzik (Robert-Schumann-Haus Zwickau)
Romantischer Kontrapunkt? - Zum Rückgriff auf Bachsche Satztechniken in Robert und Clara Schumanns Fugenkompositionen [Kontrapunkt romantyczny? - Powrót do Bachowskiej techniki frazowania w fugach Roberta i Klary Schumannów]

7/ Agnieszka Chwiłek (University of Warsaw)
The two faces of Schumannian polyphony. The compositional evolution of texture and genre in the works for piano [Dwa oblicza polifonii Schumanna. Ewolucja techniki kompozytorskiej na gruncie fakturalnym i gatunkowym w utworach fortepianowych]

8/ Nikolas von Oldershausen (Leipzig)
„...sich durch das Studium der Johann Sebastian Bachwerke gebildet..." - Komponierte Bach-Rezeption in der Frühromantik an der musikalischen Basis [„...kształcić się na dziełach Jana Sebastiana Bacha..." - kompozytorska recepcja Bacha we wczesnym romantyzmie]

11.00-11.30 przerwa / break

*     *     *

Wpływ barokowej tradycji kompozytorskiej na 24 Preludia op. 28 Chopina  / The influence of Baroque compositional practice on Chopin's 24 Preludes, Op. 28  

11.30-13.00

9/ Ruth Tatlow (Stockholm)
Baroque Proportioning, Bach's Well Tempered Clavier and Chopin's Preludes, Op. 28 [Barokowe proporcje, Bachowskie Das Wohltemperierte Clavier i Preludia op. 28 Chopina

10/ Massimiliano Guido (Università degli studi di Pavia)
Improvisation matrices: A possible reading for Bach's and Chopin's preludes? [Improwizacyjne szablony: sposób interpretacji preludiów Bacha i Chopina?]

11/ Joel Speerstra (Göteborgs universitet)
Bach, Chopin and the affordances of keyboard instruments during the ‘long' eighteenth century [Bach, Chopin i afordancje instrumentów klawiszowych w „długim" wieku XVIII]

13.00-14.00

Przerwa / break

*     *     *

Barokowa oranamentacja a technika gry na instrumentach klawiszowych pod koniec XVIII i w XIX wieku / Baroque ornamentation and keyboard techniques in the late eighteenth and nineteenth centuries

14.00-15.30

12/ Irena Poniatowska (The Fryderyk Chopin Institute)
Tempo rubato from the Baroque to Chopin [Rubato od czasów baroku do Chopina]

13/ Bradley Brookshire (Conservatory of Music, State University of New York)
Chopin's ‘Fioriture' and the legacy of Carl Philipp Emanuel Bach [Chopinowskie ornamenty a dorobek twórczy Carla Philippa Emanuela Bacha]

14/ Markus Zepf (Bach-Archiv Leipzig)
Bach - Mozart - Chopin. Changes in piano making between 1740 and 1840 [Bach - Mozart - Chopin. Zmiany w budownictwie fortepianów w latach 1740-1840]

15.30 - 16.00 przerwa / break

*     *     *

Chopin i jego studia nad kanonem muzyki baroku / Chopin and his study of the baroque canon

16.00-16.30

15/ Ichiro Kato (Kunitachi College of Music, Tokyo)
Chopin's study of canons: Technical development, chromaticism and their relationship to the aesthetics of Chopin's late style [Studium kanonów Chopina: rozwój techniki, chromatyka oraz jej związek z estetyką późnego stylu kompozytora]

 

*     *     *

Karol Lipiński i jego edycje sonat skrzypcowych Bacha dla wydawnictwa Peters / Karol Lipinski and his editions of Bach's violin sonatas for Peters (1840) 

(referat i wykonanie / paper and performance)

16.30-18.00

16/ Vasiliki Papadopoulou (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)
Bach's ‘Grosssinnigkeit' - Lipinski's ‘grossartige Aufführung'. Karol Lipinski as J. S. Bach editor and interpreter [„Wspaniałość" muzyki Bacha - „genialne wykonania" Lipińskiego. Karol Lipiński jako edytor i komentator muzyki J.S. Bacha]

17/ Chiara Bertoglio (Rome)
Translating Bach: Understanding Bach piano performance through Lipinski's instructive editions
[Tłumacząc Bacha: zgłębianie praktyki wykonawczej muzyki Bacha za pomocą wydawnictw dydaktycznych Lipińskiego]

*     *     *

 

Niedziela, 3 września / Sunday, 3 September

 
Recepcja muzyki baroku w życiu koncertowym w XIX wieku / Reception of Baroque music in nineteenth-century concert life

9.30-10.30

18/ Raymond Erickson (City University of New York)
Popularisation and transformation: Bach's Violin Ciaccona BWV 1004/5 during the nineteenth century [Popularyzacja i transformacja: Bachowska Ciaccona na skrzypce BWV 1004/5 w XIX wieku]

19/ Michael Maul (Bach-Archiv Leipzig)
Public concerts at the ‘true musical conservatory': Baroque repertoire at St Thomas's School at the turn of the nineteenth century [Publiczne koncerty w „prawdziwym muzycznym konserwatorium" - repertuar barokowy w szkole św. Tomasza na przełomie XVIII i XIX wieku]

*     *     *

Wybrane aspekty recepcji Bacha na początku XIX wieku / Some aspects of Bach reception during the early nineteenth century

10.30-11.30

20/ Christine Blanken (Bach-Archiv Leipzig)
Schubert's Bach: Notes on an old problem [Bach Schuberta: notatki o dawnym problemie]

21/ Louis Delpech (Universität Heidelberg)
Bach in Paris: The social and artistic milieux of the Bach revival in France between 1800 and 1840 [Bach w Paryżu. Społeczne i artystyczne konteksty renesansu muzyki Bacha we Francji w latach 1800-1840]

11.30-12.00 przerwa / break

*     *     *

Zagadnienia recepcji zbioru Das Wohltemperierte Klavier Bacha w czasach Chopina - manuskrypty i wydania / Aspects of the reception of Bach's Well-Tempered Clavier during Chopin's times: Manuscripts and editions

12.30-13.30

22/ Tanja Kovacevic (Queen's University Belfast)
The various modes of the reception of Bach's Well-Tempered Clavier during Chopin's time in Prague [Różne modele recepcji Das Wohltemperierte Klavier Bacha w czasach Chopina w Pradze]

23/ Yo Tomita (Queen's University Belfast)
Aspects of the reception of Bach's Well-Tempered Clavier in Chopin's time: An overview of print and manuscript sources [Zagadnienia recepcji Das Wohltemperierte Klavier Bacha w czasach Chopina. Przegląd źródeł drukowanych i manuskryptów]

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

  • prof. Szymon Paczkowski, przewodniczący komitetu naukowego, Instytut Muzykologii - Uniwersytet Warszawski
  • prof. Raymond Erickson, City University of New York
  • prof. Michael Maul, Bach-Archiv, Leipzig
  • prof. Yo Tomita Queens University Belfast

 

TERMINY

Konferencja odbędzie się w dn. 1-3 września 2017 roku.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski,
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa