MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NIFC

Konferencja 2005 Konferencja 2005

Warszawa, 1-3 grudnia 2005

W dniach 1–3 grudnia 2005 w Zamku Ostrogskich w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja NIFC pod tytułem Źródła twórczości Fryderyka Chopina. Inspiracje, konteksty, środowiska artystyczne.

Jednym z najbardziej fascynujących zagadnień współczesnych nauk o muzyce jest odtworzenie źródeł inspiracji, warsztatu, świadomości kulturowej, słowem – genezy twórczości najwybitniejszych kompozytorów. Określenie owego ogólnokulturowego i artystycznego tła, na którym rodził się geniusz indywidualności, pozwala następnie na próbę wyznaczenia relacji tego co nowe i niepowtarzalne w twórczości każdego artysty do elementów zastanych i zasymilowanych.

Pomimo, iż twórczość Fryderyka Chopina została na stałe wpisana do kanonu arcydzieł muzyki romantycznej, jej źródła oraz proces ich przetwarzania (zwłaszcza w pierwszym okresie twórczości), nie są wciąż wystarczająco zbadane. Głównym celem konferencji jest weryfikacja istniejących poglądów na temat Chopinowskich inspiracji oraz próba określenia sposobów asymilacji, modyfikacji i kompilacji zastanych środków stylistycznych. Przedstawione zostaną również wyniki najnowszych badań faktograficznych, rzucających nowe światło na interpretację omawianych zjawisk.

Konferencja dzieliła się na cztery sesje. (1) Pierwsza grupa zagadnień związana była z relacją muzyki Chopina do polskiej muzyki ludowej. (2) W drugiej zaprezentowane zostały nowo odkryte fakty z Chopinowskiej biografii, a nawet nowe źródła muzyczne, dyskutowane były również zjawiska w życiu artystycznym Warszawy, mogące mieć wpływ na rozwój Chopinowskiej osobowości muzycznej. (3) Trzecia sesja poświęcona była zagadnieniom stylistycznym w ujęciu ogólnym. Omówione zostały relacje muzyki Chopina do zastanych trendów stylistycznych – stylu brillant, bel canto, muzyki klasyków wiedeńskich czy muzyki salonowej. (4) Ostatnia sesja kontynuowała dyskusję z sesji poprzednich, ze szczególnym uwzględnieniem analitycznych badań Chopinowskiego dzieła.

Wzorem lat ubiegłych, gośćmi Piątej Międzynarodowej Konferencji Chopinologicznej organizowanej przez NIFC byli najwybitniejsi chopinolodzy z całego świata: z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii. Artykuły w rozszerzonej wersji zostaną opublikowane w wersji książkowej w języku angielskim.

V Konferencja NIFC była pierwszą z serii czterech konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom Chopinowskiego stylu na kolejnych etapach twórczości, w kontekście kultury europejskiej.

Konferencji towarzyszyły dwa koncerty:

1 grudnia o godzinie 20:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej miał miejsce recital Ka Ling Colleen Lee, laureatki VI nagrody XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W programie znalazły się utwory Chopina: Fantazja f-moll, Preludia, Polonez-Fantazja, Mazurki op. 33 oraz Sonata hmoll.

3 grudnia o godzinie 20:00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbył się recital Ingolfa Wundera. Zabrzmiały: Gaspard de la nuit Maurice’a Ravela oraz utwory Chopina: Ballada g-moll, Mazurki op. 59, Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur

 

Program


1 grudnia, czwartek

14:00 Otwarcie konferencji
Inspiracje ludowe muzyki Chopina

 • 14:30 prof. Jan Stęszewski (Warszawa) Muzyka ludowa a Chopin. Przegląd sposobów dowodzenia relacji
 • 15:10 dr Ewa Dahlig-Turek (Warszawa) Od Jana z Lublina do Fryderyka Chopina. Krótka historia rytmów polskich
 • 15:50 prof. Anna Czekanowska (Warszawa) Do badań nad poetyką Mazurków Chopina: struktura a mistrzostwo przekazu
 • 16:30 Przerwa na kawę
 • 17:00 prof. Piotr Dahlig (Warszawa) Do interpretacji tempa rubato w Mazurkach Chopina. Uwagi etnomuzykologiczne
 • 17:40 dr Barbara Milewski (Easton) Magiczne powroty i wewnętrzny krajobraz Mazurków Chopina
 • 18:20 Dyskusja

20:00 Koncert
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
Ka Ling Colleen Lee - recital
Fryderyk Chopin:
    Fantazja f-moll
    Preludia
    Polonez-Fantazja
    Mazurki op. 33
    Sonata h-moll

2 grudnia, piątek
Biograficzne i artystyczne konteksty twórczości Chopina

 • 9:00 prof. David Rowland (London) Chopin i szkoły pianistyczne początków XIX wieku
 • 9:40 Marie Paule Rambeau (Paris) Francuzi w Warszawie w czasach młodości Chopina
 • 10:20 Marta Pielech (Warszawa) Nieznane utwory F. Chopina w bibliotece Muzeum w Kozłówce
 • 11:00 Przerwa na kawę
 • 11:30 prof. Irena Poniatowska (Warszawa) Maria Szymanowska i styl brillant
 • 12:10 Kinga Tarka (Kraków) Gatunek fantazji w stylu brillant - źródło inspiracji dla młodego Chopina
 • 12:30 prof. Zbigniew Skowron (Warszawa) W drodze do Paryża. Kontakty Chopina z kręgami kulturalnymi Wiednia, Monachium i Stuttgartu od listopada 1830 do września 1831 w świetle najnowszych badań
 • 13:10 Dyskusja
 • 13:30 Przerwa na obiad

Idiom stylistyczny dzieł Chopina

 • 15:00 prof. Jim Samson (London) Plasując geniusz
 • 15:40 prof. Mieczysław Tomaszewski (Kraków) Idiom stylistyczny Chopina - miedzy datum a novum. Od inspiracji zewnętrznych do stylu osobistego
 • 16:20 Michał Podolak (Poznań) Asortyment epoki a sztuka wyboru. Bardzo krótki przewodnik dla badaczy właściwego punktu widzenia
 • 17:00 Przerwa na kawę
 • 17:30 prof. Jan Ekier (Warszawa) Problem autorstwa Wariacji fletowych
 • 18:10 prof. Wojciech Nowik (Warszawa) „Fantazja na tematy polskie" w perspektywie intertekstualności
 • 18:50 Dyskusja


3 grudnia, sobota
Chopinowskie inspiracje w aspekcie analitycznym

 • 9:00 Artur Szklener (Kraków) Czy Chopin grał w kości? Muzyka Chopina i chaos
 • 9:40 prof. Halina Goldberg (Bloomington) Struktura frazy wczesnych utworów Chopina w świetle szkoły Elsnera
 • 10:20 dr Elżbieta Zwolińska (Warszawa) Wariacje D-dur na 4 ręce Chopina w kontekście Wariacji F. Riesa na tematy pieśni Thomasa Moore'a
 • 11:00 Przerwa na kawę
 • 11:30 prof. Jeffrey Kallberg (Philadephia) Nokturn scherzando
 • 12:10 prof. Hartmuth Kinzler (Osnabrück) Scherzo Beethovena jako model dla Chopinowskiego opusu 39
 • 12:50 Dyskusja
 • 13:30 Przerwa na obiad
 • 15:00 dr David Kasunic (Princeton) "Opera na fortepian". Chopin i partytura fortepianowo-wokalna
 • 15:40 dr Bożena Schmid-Adamczyk (Genève) Polymetria w Lento von gran espressione
 • 16:20 dr Alison Hood (Maynooth) Nokturny op. 27 - integralność opusu
 • 17:00 Przerwa na kawę
 • 17:30 Dyskusja okrągłego stołu

20:00 Koncert
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
Ingolf Wunder - recital
Maurice Ravel: Gaspard de la nuit
Fryderyk Chopin:
    Ballada g-moll
    Mazurki op. 59
    Andante spianato i Wielki Polonez Es