EDUKACJA EDUKACJA

Szkoła Podstawowa – klasy 4-6

Szkoła Podstawowa – klasy 4-6 Szkoła Podstawowa – klasy 4-6

Przy założeniu, że uczniowie poznali życie i twórczość F. Chopina w zakresie odpowiednim dla klas 1-3, propozycje zajęć w klasach 4-6 stanowią uzupełnienie i rozszerzenie zdobytej dotąd wiedzy. Natomiast w przypadku stwierdzenia braków, lub dla przypomnienia, można sięgnąć po materiał przeznaczony dla klas młodszych.

W edukacji wczesnoszkolnej samodzielność i kreatywność uczniów wykorzystywana była w działaniach towarzyszących poznawaniu postaci kompozytora, na tym etapie natomiast należy skłonić uczniów do większej samodzielności – również w zakresie zdobywania i opracowywania informacji. Zmienia się przy tym rola nauczyciela – z narratora, na mentora. Warto sięgnąć po metody rzadziej stosowane na lekcjach muzyki, jak portfolio, burzę mózgów czy metodę projektu.

Czas przeznaczony na realizację zajęć według poniższych konspektów z pewnością nie ograniczy się do jednej godziny lekcyjnej. Jednak można kontynuować rozpoczęte działania na zajęciach pozalekcyjnych.

Monika Gromek