BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-16/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-16/2018

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-16/2018 pn: „Opracowanie i redakcję cyfrowych źródłowych edycji nutowych z aparatem krytycznym, utrzymanych w formacie cyfrowej symbolicznej notacji nutowej humdrum, opartych na pierwodrukach kompozycji Fryderyka Chopina ” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”

Do pobrania:
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
- Informacja z otwracia oferty.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf