Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Arthur Hedley

Arthur Hedley

*12 XI 1905 Shiremoor, †8 XI 1969 Birmingham

Angielski chopinograf i kolekcjoner.

Mimo iż zawodowo nie był związany z muzyką (był nauczycielem języka francuskiego), całe życie poświęcił Chopinowi. Przez 30 lat gromadził autografy i inne pamiątki chopinowskie i stworzył jedną z najbardziej różnorodnych i bogatych kolekcji chopinowskich. W 1963 sprzedał i ofiarował TIFC autografy czterech listów Chopina i kopie jego utworów. Pół roku przed śmiercią znaczną część kolekcji sprzedał Anne Marie Boutroux de Ferra (+1986). Kolekcja ta przechowywana jest w Museo de Chopin w Valldemosie. Hedley był członkiem honorowym TIFC, a w l. 1949,  1960, 1965 - wiceprzewodniczącym jury międzynarodowych konkursów pianistycznych im. F. Chopina w Warszawie. 1960 uczestniczył tamże w I Międzynarodowym Kongresie Muzykologicznym poświęconym twórczości Chopina.

Hedley opublikował wiele prac o Chopinie. Koncentrował się w nich przede wszystkim na zagadnieniach biograficznych (Some Notes on Chopin Biography, ML XVIII, 1937; Chopin. The Man, w: F. Chopin, red. A. Walker, Londyn 1966) oraz na faktach związanych ze źródłami chopinowskimi (A. Teichmann i jego album, M 1953 nr 1-2; Some observations on  the Autograph Sources of Chopin's Work, w: BookCh.).

Najważniejszą pozycję w jego spuściźnie stanowi monografia o Chopinie, która przyniosła mu międzynarodowy rozgłos (Chopin, Londyn 1947, tłum. polskie A. Opęchowska, Łódź 1949).

Poza Anglią i Polską wydana była także w USA oraz  w tłumaczeniach w Niemczech i Holandii. Oparta na szerokiej literaturze przedmiotu i bogatej podstawie źródłowej wnosi wiele nowych szczegółów do biografii kompozytora oraz daje nowe spojrzenie na niektóre fakty. Omówienie twórczości ograniczone jest do dość pobieżnego opisu kolejnych utworów. Hedley odcina się zdecydowanie od treściowych interpretacji dzieł Chopina, tak powszechnych we wcześniejszych monografiach kompozytora. Na szczególne podkreślenie zasługuje zauważenie przez Hedleya zmiany stylu pod koniec życia Chopina, co dopiero później zostało przez badaczy szerzej zbadane i uzasadnione.

Hedley wydał też w Anglii wybór korespondencji Chopina we własnym tłumaczeniu (Selected Correspondence of F. Chopin, Londyn 1962). Jest to jedyne wydanie listów kompozytora w języku angielskim. Był on także gorącym rzecznikiem poglądu o nieautentyczności listów Chopina do Delfiny Potockiej; ogłosił na ten temat szereg artykułów polemizując z M. Glińskim (Chopin and Countess Delphine, ML XXXII, 1951; Ruch Muzyczny 1959 nr 2; Ruch Muzyczny 1968 nr 6).


Bibliografia

A. Harasowski, Wspomnienie o A. Hedleyu, Ruch Muzyczny 1970 nr 19
H. Wróblewska-Straus, Kolekcje chopinowskie, Warszawa 1985.

 

Wg kategorii: